РЕШЕНИЕ
№ 1060
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2821/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, ведно със следните самостоятелни обекти 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3, с обща площ 365 кв.м, ул. "Ген. Скобелев" № 12, гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че с Решение №120/31.03.2016 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №653/27.04.2016 г. на кмета на Община Казанлък е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за продажба на следния общински имот, представляващ 63/364 (шестдесет и три към триста шестдесет и четири) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула), по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул.“Ген. Скобелев“ № 12, с обща площ 364 (триста шестдесет и четири) кв.м, Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m); квартал: 182 А, парцел V; при съседи: 35167.502.9193, 35167.502.9195, 35167.502.5991, 35167.502.9127, ведно със следните самостоятелни обекти със самостоятелен вход от североизток на Сграда №1:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка две) по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул.“Ген. Скобелев“ № 12, ет. 2, на едно ниво със застроена площ 309,29 кв.м, ведно с 15,97% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, включва: 8 броя офиси, складови и сервизни помещения, коридори, вътрешно стълбище, съгласно утвърден проект към Акт за узаконяване на сградата №8/2004 г.; Предназначение: „За офис“; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същият етаж: няма, Под обекта: 35167.502.5990.1.1, Над обекта: 35167.502.5990.1.3.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.3 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка три) по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул.“Ген. Скобелев“ № 12, ет.3 и със застроена площ 329,79 кв.м, ведно с 17,03% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, включва: 8 броя офиси, складови и сервизни помещения, коридори, вътрешно стълбище, съгласно утвърден проект към Акт за узаконяване на сградата №8/2004 г.. предназначение: „За офис“; при съседи: на същия етаж-няма; под обекта- 35167.502.5990.1.2; над обекта- 35167.502.5990.1.4.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3228/12.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията под №1322/23.02.2016 г., Акт 38, т. 5, н.д. 872. Съставен по-рано Акт за общинска собственост: АОС № 103/12.04.2006г.

Със Заповед №782/25.05.2016 г. във връзка с Протокол №27/18.05.2016 г. за спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване, проведен на 18.05.2016 г., за продажба на общински имот, е обявен единственият кандидат Антон И. Керанов. Със Заповед №2073/28.12.2016 г. кмета на Община Казанлък нарежда да бъде задържана депозитната вноска в размер на 139 560 лв., внесена от Антон И. Керанов, за участие в публичния търг, тъй като в 14–дневен срок от влизане в сила на Заповед №782/25.05.2016 г. за спечелил участник, същият не е заплатил останалата част от сумата, представляваща разликата между внесения депозит и оферираната от него цена в размер на 300 000 лв. Съгласно чл. 91, ал. 1, ал. 4 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, неявяването в 14-дневен срок от влизане в сила заповед на кмета за спечелил участник, се счита за отказ и депозитната вноска остава в полза на общината.

Имота все още е общинска собственост, поради което кмета предлага да бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) за 2019 г., в Приложение № 2 „От продажба на ДМА“.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки и те са в размер, съответно 251 498.60 лв. и 294 166  лв.

Кмета предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

I. Изменя Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., в Приложение № 2 „От продажба на ДМА в т. ч.“, неразделна част от нея, като се допълва под №15 следния Общински имот: №15; АОС №3228/2016 г., 63/364 и. ч. от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, прогнозна цена 255 000 лв.; 63/364 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990, ведно със следните самостоятелни обекти 35167.502.5990.1.2 и 35167.502.5990.1.3, с обща площ 365 кв. м, ул. “Ген. Скобелев“ № 12, гр. Казанлък.

 

II. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, при начална тръжна цена: 294 166 (двеста деветдесет и четири хиляди сто шестдесет и шест) лв. без ДДС, на общински имоти:

1. 63/364 (шестдесет и три към триста шестдесет и четири) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5990 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула), по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул.“Ген. Скобелев№ 12 и с обща площ 364 (триста шестдесет и четири) кв.м; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15m); Номер по предходен план: 5990, квартал: 182 А, парцел V; при съседи: 35167.502.9193, 35167.502.9195, 35167.502.5991, 35167.502.9127, ведно със следните самостоятелни обекти със самостоятелен вход от североизток на Сграда № 1:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка две) по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул.“Ген. Скобелев“ № 12, ет. 2, на едно ниво със застроена площ 309,29 кв.м, ведно с 15,97% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, включва: 8 броя офиси, складови и сервизни помещения, коридори, вътрешно стълбище, съгласно утвърден проект към Акт за узаконяване на сградата №8/2004 г.; Предназначение: „За офис“; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същият етаж: няма, Под обекта: 35167.502.5990.1.1, Над обекта: 35167.502.5990.1.3.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5990.1.3 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет девет девет нула точка едно точка три) по Кадастрални карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, ул.“Ген. Скобелев“ № 12, ет.3 и със застроена площ 329,79 кв.м, ведно с 17,03% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, включва: 8 броя офиси, складови и сервизни помещения, коридори, вътрешно стълбище, съгласно утвърден проект към Акт за узаконяване на сградата №8/2004 г.. предназначение: „За офис“; при съседи: на същия етаж-няма; под обекта- 35167.502.5990.1.2; над обекта- 35167.502.5990.1.4.

 

III. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  26  общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. РАЙКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.