РЕШЕНИЕ
№ 1069
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2820/14.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.190.696, находящ се в местност "Старите лозя", гр. Казанлък, чрез продажбата на общинска част от земята на Ганчо Иванов за сумата от 200 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация e подадено Заявление с вх. №94-Г-984-2/20.02.2019 г. от Ганчо И. Иванов за прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.190.696 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с площ 497 кв. м. Заявителят е собственик на 400/497 идеални части от имота, съгласно Нотариален акт №40, т. 1, рег. №344, Дело №33/ 21.02.2017 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №1135, вх. рег. №130, т. 4, Дело №767. Община Казанлък е собственик на 97/497 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.190.696 по Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3695/ 17.04.2019 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №2388, вх. №3406 от 19.04.2019 г., вх. №2389, акт №29, т. 9, н. д. 1718.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/ 29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 48, ал. 1 и ал. 2  от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарна цена.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 3,45 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404046096/ 28.03.2019 г. на Дирекция „Местни приходи“. Изготвената пазарна оценка с вх. №94-Г-984-2'2 от 13.05.2019 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  200,00 лв., без ДДС.  

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/ 29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3695/

2019 г.

Ганчо И. Иванов

200,00

Земеделска земя

97/497 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.190.696 по КККР на гр. Казанлък

 

2. Прекратява съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.190.696 (три пет едно шест седем точка едно девет нула точка шест девет шест) с площ 497 (четиристотин деветдесет и седем) кв. м, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, м. „Старите лозя“, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята при неполивни условия: девета по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. Казанлък,  одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, при граници Поземлени имоти с идентификатори: север и изток – 35167.190.125 (път); юг –35167.190.697 и запад – 35167.190.695, чрез продажба на общинската част – 97/497 (деветдесет и седем към четиристотин деветдесет и седем) идеални части от земята на Ганчо И. Иванов, за сумата от 200,00 (двеста) лева без ДДС.

 

3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и да сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Ганчо И. Иванов.   

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Ганчо И. Иванов, с адрес: гр. Казанлък, ул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк“.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За“ 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.