РЕШЕНИЕ
№ 1070
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2753/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - План за регулация на УПИ VII-9141, кв. 340 /получен чрез обединяване на УПИ VII-522 и УПИ VIII-522, кв. 340/ по плана на гр. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-2837/15.05.2019 г. от вносителя с приложен протокол, по становище на юриста на ОбС.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 68-1184-1/05.03.2019 г. от Ангел К. Калайджиев в качеството си на Управител на „РУАН-З“ ЕООД, с ЕИК: 123652137- собственик на Поземлен имот с идентификатор 35167.504.522 по КККР на гр. Казанлък (а по Скица-проект 35167.504.9141, по КККР на град Казанлък), с Н.а. №28, том 23, Дело №4771, вх. рег. №6570 от 23.10.2018г. Собственикът изявява желание за доброволно прилагане на ПУП-ПР, за Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9141, представляващ УПИ VII-9141, кв.340 по ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 223/18.02.2019г. на кмета на Община Казанлък.  Имотът е с проектна площ 727 кв. м., без площта от 41 кв. м., която ще бъде дарена (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9142, която попада в улица по ПР. Също така в проектната площ на Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9141 от 727 кв. м не е включена площта от 16 кв. м за закупуване с проектен идентификатор 35167.504.9143 по КККР на гр. Казанлък.

Във връзка с прилагането на ПР са били изготвени Скици-проект за изменение на КККР, за Поземлени имоти с идентификатори 35167.504.9143 и 35167.504.9142.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажба на незастроена земя с площ 16 кв. м, която Община Казанлък притежава в имота, съгласно Акт за частна общинска собственост №3675 от 19.03.2019 година, вписан в Служба по вписванията с вх.№ 1586/ 20.03.2019 г, акт №66, т. 6, н. д. 1130.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 360,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404045850/15.03.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. По изготвената пазарна оценка, възложена от Община Казанлък, чрез Договор №ДО6-45/27.03.2019г. и изпълнител Боряна  Мънева - лицензиран оценител, съгласно Сертификат №100100939/2009г. на КНОБ, пазарната стойност на същия е 800,00 лева.  

Съгласно §22, т.1, б.“В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията(ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако Общината придобие собственост, над имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

За да бъде напълно приложена регулацията за описания имот {УПИ VII-9141, кв.340 (получен чрез обединяване на УПИ VII-522 и УПИ VIII-522, кв. 340) по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 223/18.02.2019г.)}, е необходимо да бъде сключен и договор за дарение на незастроена земя с площ 41 кв. м (представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9142, която попада в улица по ПР), която Ангел Костов Калайджиев в качеството си на Управител на „РУАН-З“ ЕООД с ЕИК 123652137 притежава, съгласно н. а. №28, том 23, дело №4771, вх. рег. №6570 от 23.10.2018г. Данъчната оценка на даряваната незастроена земя е 922,50 лева, съгласно удостоверение за ДО № 7404046069/ 26.03.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”, Община Казанлък. С подаденото Заявление № 68-1184-1/05.03.2019г., собственикът на поземлените имоти изразява своето желание за прилагане на ПУП-ПР, като дари на Община Казанлък, реална част от имота си, попадаща в предвидената за изграждане улица и съответно закупи по пазарна цена незастроена земя 16 кв. м общинска собственост.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от кмета на Общината, след решение на общински съвет. 

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.34, ал.3, чл. 35, ал. 4, т.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС  чл.11, от Наредба №15 на ОбС Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с §22, ал. 1, т.1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие, кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък да приеме дарение от Ангел К. Калайджиев в качеството си на Управител на „РУАН-З“ ЕООД, с ЕИК 123652137, както следва:

1.1 При доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ VII-9141, кв.340 (получен чрез обединяване на УПИ VII-522 и УПИ VIII-522, кв. 340) по плана на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 223/18.02.2019г.  на кмета на Община Казанлък, представляващ по скица-проект Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.505.9141 по КККР на град Казанлък, одобрена със Заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК, Ангел К. Калайджиев в качеството си на Управител на „РУАН-З“ ЕООД с ЕИК 123652137, да дари на Община Казанлък собствеността върху земя с проектна площ от 41 кв.м., представляваща реална част от Поземлен имот с идентификатор  35167.504.522. Даряваната реална част е с проектен идентификатор 35167.504.9142 и данъчна оценка  в размер на 922,50 лв. по Удостоверение за ДО №7404046069/26.03.2019г. на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък.

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък.

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019г., приета с Решение №899/29.11.2018г. на ОбС-Казанлък, като към приложение № 6 се включва:

АОС

Име, фамилия

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3675/

20/03/2019 г.

"РУАН-З“ ЕООД, с ЕИК 123652137

800,00

придаваемо по регулация

поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9143 по КККР на гр. Казанлък

 

4. Определя пазарна цена от 800,00 (осемстотин ) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост:

4.1 Незастроена земя с площ 16 (шеснадесет) кв. м, представляващ проектен поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9143 по КККР на гр. Казанлък  (Данъчната оценка на общинската земя е 360,00 лева, съгласно удостоверение за ДО № 7404045850/ 15.03.2019 г. на дирекция „Местни приходи”). 

5. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Ангел К. Калайджиев, в качеството си на Управител на „РУАН-З“ ЕООД, с ЕИК 123652137, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 3, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – с Ангел К. Калайджиев в качеството си на Управител на „РУАН-З“ ЕООД, с ЕИК 123652137.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „РУАН-З“ ЕООД С ЕИК 123652137, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв. „Летище“ №90.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.