РЕШЕНИЕ
№ 1071
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2807/08.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.73.7 - с НТП "Овощна градина" местност "КАСМЕРА", с площ от 3,967 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени, складови и обществено-обслужващи дейности".


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№ 194-Х-234-1/05.03.2019 г. от – Хикмет И. Юсеин, в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.73.7 – с НТП  “Овощна градина”, местност „КАСМЕРА“, с площ от  3,967 дка по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За производствени, складови и обществено-обслужващи дейности“. Като предложението е свързано с изграждане на сграда/ и за незамърсяващи производства, складови  и обслужващи дейности  в по-горе описания имот.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Овощна градина“, в „За производствени, складови и обществено-обслужващи дейности“.

Съгласно Общия устройствен план на Oбщина Казанлък е видно, че имота попада в Смесена многофункционална устройствена зона /СМФ/, като бъдещото предназначение не противоречи на същия.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона СМФ са: до 15 м височина (макс. кота корниз било 15м), плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,50  и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено становище, според което за реализацията на инвестиционното намерение, не е необходимо Решение по оценка въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи по съществуващ „Селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.73.463 по КККР гр. Казанлък, а при необходимост ще се изготви и процедира схема за транспортен достъп след провеждане на съответната процедура по реда на Закона за пътищата и съответните правилници и наредби, за достъп до републиканската пътна мрежа.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.73.7 – с НТП  “Овощна градина”, местност „КАСМЕРА“, с площ от  3,967 дка по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За производствени, складови и обществено-обслужващи дейности“.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Хикмет И. Юсеин - в качеството си на заявител с адрес за кореспонденция общ. Казанлък, с. Кънчево.

  

Участвали в поименно гласуване  24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.