РЕШЕНИЕ
№ 1073
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54
(Оспорено със Заповед № АК-01-ЗД-9/12.06.2019 г. на Областния управител на Стара Загора)
(Изм. с Решение № 1078/27.06.2019 г.)


Относно: ОС_2832/15.05.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне под наем на спортни имоти - общинска собственост на спортни клубове и организации за срок от 5 години.


Мотиви: Кметът на община Казанлък докладва пред общинските съветници: „На основание чл.19 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в Община Казанлък са постъпили за разглеждане молби и документи изискващи се по ал.4 от ръководителите на спортните клубове и организации за ползване на спортни имоти за осъществяване на дейността им.

Във връзка с това предлагам Общински съвет – Казанлък да разгледа предложението ни за следните обекти:

 

 • Общински обект „Колодрум“ - спортната база е посочена в Приложение № 14, Позиция №2 от ГПУРИОС за 2019 г., представлява част от имот публична общинска собственост включващ Спортни съоръжения – колодрум, тренировъчен терен, вътрешна писта за колоездене, открити трибуни за зрителите и др., ведно със сграда с Идентификатор 35167.502.4450.5, застроена площ 211 кв.м., брой етажи 1, предназначение Спортна сграда, находяща се в П.И. с обща площ 18643 кв.м, с Идентификатор 35167.502.4450 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: за други видове спорт, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.428, УПИ - V, при граници и съседи имоти с идентификатори 35167.502.4451, 35167.502.9064 (ул. Орешака), 35167.502.4453, 35167.502.4452, за което е съставен АПОС №670/07.05.2019 г.
 • Общински обект „Колодрум“ - спортната база е посочена в Приложение №14, Позиция №2 от ГПУРИОС за 2019г., представлява част от имот публична общинска собственост включващ спортни съоръжения – колодрум, тренировъчен терен, вътрешна писта за колоездене, открити трибуни за зрителите, находящ се в п.и. с обща площ от 18664 кв.м. с идентификатор 35167.502.4450 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: За други видове спорт, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв. 428, УПИV, при граници и съседи имоти с идентификатори 35167.502.4451, 35167.502.9064 (ул. Орешака), 35167.502.4453, 35167.502.4452, за което е съставен АПОС №670/07.05.2019 г.
 • Общински обект „Стадион“- спортна база, посочена в Приложение №14, Позиция №1 от ГПУРИОС за 2019 г., включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м,  стая на първи етаж в южното крило с площ 24,8 кв.м. и стая на първия етаж, южно крило с площ от 15,30 кв.м., част от сграда с Идентификатор 35167.503.902.1, със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база, сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016 г.
 • Общински обект „ Стадион“- спортна база, посочена в Приложение 14, позиция 1 от ГПУРИОС за 2019г., включващ спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение:спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията:урбанизирана, НТП:стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016 г.
 • Общински обект „Стадион“ - спортна база, посочена в Приложение №14, Позиция №1 от ГПУРИОС за 2019г., включващ спортна зала „Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на първи етаж с площ 24,80 кв.м., стая – съблекалня на първия етаж с площ 12 кв.м., лекоатлетическа писта 400 м. с шест коридора и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв.м., част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, ведно с част от построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м.с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест коридора; сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016 г.
 • Общински обект „Стадион“ и „Терен за хвърляния с хале“ - спортните обекти са описани в Приложение №14, позиции №1 и №3 от ГПУРИОС за 2019 г., представляват част от публична общинска собственост с обща площ 11597,80 кв.м. включваща: спортна зала „Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на първи етаж с площ от 24,80 кв.м., канцелария с площ 12,00 кв.м., склад за уреди с площ 16,00 кв.м., съблекалня на първия етаж – 18,00 кв.м., лекоатлетическа писта 400 м. с шест коридора и сектори за хвърляния и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв.м., част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, ведно с част от построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1, със застроена площ 1006 кв.м.с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест коридора; сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016г. и п.и. с площ от 7531 кв.м. с идентификатор 35167.503.905 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: за други видове спорт, ведно с построената сграда с идентификатор 35167.503.905.1, застроена площ 191 кв.м. на един етаж, предназначение: Спортна сграда, база, метална дъговидна конструкция, построена 1986г., съоръжения :Сектори за хвърляне на диск, копие, гюлле и чук, Подобрения: ограда, обект „Терен за хвърляния с хале“, за което е съставен АПОС №488/28.82017 г.
 • Общински обект „ Стадиона“ и „Тренировъчно футболно игрище“ - спортните обекти са описани в Приложение №14 позиция №1 от ГПУРИОС за 2019 г. представляват част от публична общинска собственост с обща площ от 22382,58 кв.м. включваща: футболен терен с трибуни за зрители 7700 кв.м., стая за съдия на първия етаж с площ 12 кв.м., съблекалня на първия етаж с площ 37,20 кв.м., лекарски кабинет на първия етаж с площ 20 кв.м, баня с тоалетна на първия етаж с площ 25 кв.м, тренировъчна стая на първия етаж с площ 12 кв.м, малка съблекалня на първия етаж с площ 24,80 кв.м., част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015 г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, ведно с част от построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м.с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест коридора; футболно игрище с размери 110/70, ведно с изградена помпена станция с резервоар за поливане на терена, сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016г. И п.и. с обща площ 15334 кв.м. с идентификатор 35167.503.906 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: За други видове спорт, ведно с построените през 1984 г. Сгради масивна конструкция: сграда с идентификатор 35167.906.1 с площ от 11 кв.м, предназначение: постройка на допълващо застрояване /тоалетна/; сграда с идентификатор 35167.503.906.2 със застроена площ 32 кв.м. на един етаж с предназначение: Складова база, склад; сграда с идентификатор 35167.906.3, застроена площ 210 кв.м. на един етаж, предназначение: спортна сграда, база (съблекални с бани и санитарни помещения, склад и канцеларии)  и съоръжения-футболно игрище, помпена шахта за поливане на терена, открити трибуни за зрители разположени стъпаловидно, асфалтирана площадка и подобрения, ограда, асфалтирани подходи, за което е съставен АПОС №28.8.2017 г.
 • Общински обект „Стадион“ - спортната база е описана в Приложение №14, позиция №1 от ГПУРИОС за 2019 г., представлява част от публична общинска собственост с обща площ от 386,30 кв.м.,  включва: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м,  стая за треньора на втория етаж с площ от 15,30 кв.м., съблекалня с баня и тоалетна на втория етаж с площ 33,00 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016 г.
 • Общински обект „Стадион“ -спортната база е описана в Приложение №14, Позиция №1 от ГПУРИОС за 2019 г., представлява част от публична общинска собственост площ от 112,00 кв., включва: тренировъчна зала на втория етаж с площ 60,00 кв., зала за ОФП, пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв.м. и тренировъчна стая на втория етаж с площ 16,00 кв.м, част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“ №61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016 г.
 • Общински обект „Стадион“ - спортната база е описана в Приложение №14, Позиция №1 от ГПУРИОС за 2019 г., представлява част от публична общинска собственост площ от 112,00 кв., включва: тренировъчна зала на втория етаж с площ 60,00 кв., зала за ОФП, пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв.м. и тренировъчна стая на втория етаж с площ 16,00 кв.м, част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.
 •  

  Съгласно чл.19 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение№276/24.09.2009 г. на ОбС- Казанлък имоти /или части от тях/ публична общинска собственост със спортно предназначение се отдават под наем  при условията и реда на ЗФВС и Правилника за неговото прилагане на спортни клубове и организации при условие, че се използва съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на дейностите, за които са предоставени чрез пряко договаряне без публичен търг или конкурс при условие, че отговарят на изискванията по ал.4 от чл.19 на Наредбата, след Решение на Общинския съвет, като заплащат месечна наемна цена, определена от независим оценител, притежаващ  сертификат за правоспособност по Закона за независимите оценители.

  Съгласно чл. 19, ал. 8 от Наредба №15, когато спортният обект е многофункционален в договора на наемателя се определят условия за ползване на обекта, части от него и/или съоръжения от други спортни организации, които осъществяват спортна дейност в него.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.19, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Казанлък,

   

  Р Е Ш И:

  I. Да се предоставят чрез пряко договаряне за срок от пет години имоти публична общинска собственост със спортно предназначение, както следва:

  1.Предоставя на СНЦ „КК Лястовица-1905“, Булстат: 123619895, регистриран с Решение №702/07.03.2002 г. на Старозагорски окръжен съд, вписан в Регистъра на сдруженията с нестопанска цел рег.5, том1, стр.38, парт.19 по ф.д. №361/2002г., със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, Градски колодрум, срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост включващ спортни съоръжения – колодрум, тренировъчен терен, вътрешна писта за колоездене, открити трибуни за зрителите и др. ведно със сграда с идентификатор 35167.502.4450.5, застроена площ 211 кв.м., брой етажи 1, предназначение Спортна сграда, находяща се в П.И. с обща площ 18643 кв.м с  идентификатор 35167.502.4450 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП:за други видове спорт, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.428, УПИV, при граници и съседи имоти с идентификатори 35167.502.4451, 35167.502.9064(ул. Орешака), 35167.502.4453, 35167.502.4452, за което е съставен АПОС №670/07.05.2019г.

  2.Предоставя на СНЦ „Колоездачно сдружение – Розова долина“, ЕИК: 205423376, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Ген. Столетов“ №44 срещу заплащане на 30,00 лв., без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост включващ спортни съоръжения – колодрум, тренировъчен терен, вътрешна писта за колоездене, открити трибуни за зрителите, находящ се в п.и. с обща площ от 18664 кв.м. с идентификатор 35167.502.4450 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: За други видове спорт, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв. 428, УПИV, при граници и съседи имоти с идентификатори 35167.502.4451, 35167.502.9064 (ул. Орешака), 35167.502.4453, 35167.502.4452, за което е съставен АПОС №670/07.05.2019г.

  3. Предоставя на СНЦ „Баскетболен клуб – Розова долина“, регистрирано с  Решение №1274/09.06.2009г. на Старозагорския окръжен съд по партидата на сдруженията с нестопанска цел в обществена полза, със седалище и адрес на управление гр. Крън, ул. „Работническа“№2 срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост обект „Стадион“, включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м,  стая на първи етаж в южното крило с площ 24,8 кв.м. и стая на първия етаж, южно крило с площ от 15,30 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

  4.Предоставя на СНЦ „Волейболен клуб Казанлък“, ЕИК: 1213687533 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Петко Д. Петков“№52, спортен комплекс „Арсенал“ срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем, за ползване на част от имот публична общинска собственост обект „Стадион“ включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП:стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

  5. Предоставя на СНЦ „Клуб по лека атлетика Пендарева“, ЕИК: 123717135 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв. „Васил Левски“, бл.16, ет.6, ап.27, срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост обект „Стадион“ включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на първи етаж с площ 24,80 кв.м., стая – съблекалня на първия етаж с площ 12 кв.м., лекоатлетическа писта 400 м. с шест коридора и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв.м., част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП:стадион, ведно с част от построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест коридора; сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016 г.

  6. Предоставя на СНЦ „Лекоатлетически клуб – Цветанка Христова“, ЕИК 123701673 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Добри Кехайов“№15, ет.3, ап.7, срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ и „Терен за хвърляния с хале“ включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ 338 кв.м., зала за ОФП на първи етаж с площ от 24,80 кв.м., канцелария с площ 12,00 кв.м., склад за уреди с площ 16,00 кв.м., съблекалня на първия етаж – 18,00 кв.м., лекоатлетическа писта 400 м.с шест коридора и сектори за хвърляния и сектор за дълъг скок с площ 3600 кв.м., част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион ведно с част от построената в него сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица  и изградени съоръжения: писта 400м., настилка „шамот“ с шест коридора; сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016г. и п.и. с площ от 7531 кв.м. с идентификатор 35167.503.905 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: за други видове спорт, ведно с построената сграда с идентификатор 35167.503.905.1, застроена площ 191 кв.м. на един етаж, предназначение: Спортна сграда, база, метална дъговидна конструкция, построена 1986г., съоръжения: Сектори за хвърляне на диск, копие, гюлле и чук, Подобрения: ограда, обект „Терен за хвърляния с хале“, за което е съставен АПОС №488/28.82017 г.

  7. Предоставя на СНЦ „Футболен клуб Розова долина – Казанлък“, ЕИК: 175936516 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Орешака“№6, срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ и „Тренировъчно футболно игрище“, включващ: футболен терен с трибуни за зрители 7700 кв.м., стая за съдия на първия етаж с площ 12 кв.м., съблекалня на първия етаж с площ 37,20 кв.м., лекарски кабинет на първия етаж с площ 20 кв.м., баня с тоалетна на първия етаж с площ 25 кв.м, тренировъчна стая на първия етаж с площ 12 кв.м., малка съблекалня на първия етаж с площ 24,80 кв.м.,част от п.и. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на  ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион ведно с част от построената в него сграда с идентификатор - 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м.с предназначение: спортна сграда, база. Сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица  и изградени съоръжения: писта 400 м., настилка „шамот“ с шест коридора; футболно игрище с размери 110/70, ведно с изградена помпена станция с резервоар за поливане на терена, сектори за хвърляния на копие, диск, гюлле, открити трибуни за зрители, стъпаловидно разположени скамейки и подобрения, за което е съставен АПОС №373/19.2.2016г. И п.и. с обща площ 15334 кв.м. с идентификатор 35167.503.906 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: За други видове спорт, ведно с построените през 1984 г. Сгради масивна конструкция: сграда с идентификатор 35167.906.1 с площ от 11 кв.м., предназначение:постройка на допълващо застрояване/тоалетна/; сграда с идентификатор 35167.503.906.2 със застроена площ 32 кв.м. на един етаж с предназначение: Складова база, склад; сграда с идентификатор 35167.906.3, застроена площ 210 кв.м. на един етаж, предназначение: спортна сграда, база (съблекални с бани и санитарни помещения, склад и канцеларии)  и съоръжения-футболно игрище, помпена шахта за поливане на терена, открити трибуни за зрители разположени стъпаловидно, асфалтирана площадка и подобрения, ограда, асфалтирани подходи, за което е съставен АПОС №28.8.2017г.

  8. Предоставя на СНЦ „Спортен клуб Розова долина“ регистриран с Решение №55/28.03.2011г. на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружение с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза с БУЛСТАТ: 176056369 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Батак“ №16, ет.1, ап.4 срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем, за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ включващ: спортна зала „Севтополис“ с площ от 338 кв.м,  стая за треньора на втория етаж с площ от 15,30 кв.м., съблекалня с баня и тоалетна на втория етаж с площ 33,00 кв.м., част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498 кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

  9. Предоставя на СНЦ „Клуб по борба – Казанлък“ регистриран с Решение №61/20.04.1994 г. на Старозагорски окръжен съд по партидата на сдружение с нестопанска цел извършващо дейност в обществена полза с БУЛСТАТ: 123112995 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен шипченски полк“№82, ап.4 срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ включващ: тренировъчна зала на втория етаж с площ 60,00 кв., зала за ОФП, пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв.м. и тренировъчна стая на втория етаж с площ 16,00 кв.м,, част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“ №61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

  10. Предоставя на СНЦ „Спортен клуб АРГУС ММА“, с ЕИК: 176668003, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Есперанто“ №13 срещу заплащане на 30,00 лв. без ДДС месечен наем за ползване на част от имот публична общинска собственост общински обект „Стадион“ включващ: тренировъчна зала на втория етаж с площ 60,00 кв., зала за ОФП, пригодена за съблекалня и санитарен възел с площ от 36,00 кв.м. и тренировъчна стая на втория етаж с площ 16,00 кв.м, част от сграда с идентификатор 35167.503.902.1 със застроена площ 1006 кв.м., м,, с предназначение: спортна сграда, база; сградата включва: спортна зала, съблекални, канцеларии, санитарни и складови помещения, трибуна за официални лица;, находяща се в п.и. с обща площ 41498кв.м. с идентификатор 35167.503.902 по ККР на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: стадион, местонахождение на имота гр. Казанлък, кв.450, УПИ-II, адм. адрес ул. „Орешака“№61, за което е съставен АПОС №373/19.02.2016г.

   

  II. Оправомощава Кмета на община Казанлък да извърши всички последващи действия по предоставяне на имотите по т. I.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; СНЦ „Колоездачен клуб Лястовица – 1905“;СНЦ „Колоездачно сдружение - Розова долина“;СНЦ „Баскетболен клуб – Розова долина“; СНЦ „волейболен клуб Казанлък“; СНЦ „Клуб по лека атлетика Пендарева“;СНЦ „Лекоатлетически клуб Цветанка Христова“;СНЦ“Футболен клуб  Розова долина – Казанлък“;СНЦ „Клуб по борба- Казанлък“; СНЦ „Спортен клуб Аргус ММА“;

    

  Участвали в поименно гласуване  27 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                        

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 03/06/2019 г.