РЕШЕНИЕ
№ 1076
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2019 г., Протокол № 54


Относно: ОС_2752/15.04.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП-План за застрояване на Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 - с НТП "Изоставено трайно насаждение", местност "Даскалов соргун", с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени, складови, търговски и обслужващи дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че община Казанлък има намерение да възложи изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15, частна общинска собственост с АОС № 3601 от 27.11.2018 г.– с НТП  “Изоставено трайно насаждение”, местност „Даскалов соргун“, с площ от  68,337 дка по КККР на  с. Бузовград, одобрени със Заповед РД-18-396 от 09.02.2018г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За производствени, складови, търговски и обслужващи дейности“.

Инвестиционното намерение, е да се промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Изоставено трайно насаждение“, в „За производствени, складови, търговски и обслужващи дейности“. Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Предимно производствена зона – разновидност 1 (Пп1).

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Пп1 са: до 10 м височина (макс. кота корниз 10м), плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност 1,5 и 20% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Решение № КОС-01-4307(2) от 26.09.2018г.

Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи от запад по съществуващ „Път от републиканската пътна мрежа“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 06848.22.74, по КККР с. Бузовград, одобрени със Заповед РД-18-396 от 09.02.2018г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848.

Инвестиционното намерение на Община Казанлък е свързано с успешното сътрудничество с  „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, с цел  развитие на индустриалните зони и привличане на инвеститори в община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет. Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,  

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 – с НТП “Изоставено трайно насаждение”, общинска частна собственост, местност „Даскалов соргун“, с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед РД-18-396 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За производствени, складови, търговски и обслужващи дейности“.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „За” 25.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2019 г.