РЕШЕНИЕ
№ 1093
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56


Относно: ОС_2897/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 3 бр. полуподземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.862, ул. "Пеньо Черньоолу" № 3, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че под номер 1 в Приложение №5 „Очаквани приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., e включено Учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.862 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка осем шест две), ул. „Пеньо Черньоолу“ №3, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3329/19.08.2016 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №6640/23.08.2016 г., акт 13, том 21, н.д. 4223.

Изготвени са данъчни и пазарни оценки на правото на строеж за построяване на 3 (три) броя гаражни клетки, всеки с площ от 21 (двадесет и един) кв. м в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.862 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка осем шест две), ул. „Пеньо Черньоолу“ №3, гр. Казанлък, съгласно Комбинирана скица №446/23.04.2019 г. и схема към нея и те са в размер, както следва: данъчна оценка – 1 814, 10 лв., пазарна оценка – 3 150 лв.

С оглед изпълнение на  ГПУРИОС, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публичен търгове за учредяване право на строеж за построяване на 3 (три) броя полуподземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.862 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка осем шест две), с площ от 997 (деветстотин деветдесет и седем) кв. м, ул. „Пеньо Черньоолу“ №3, гр. Казанлък, съгласно ПУП,  одобрен с Решение №1451/24.09.2015 г. на ОбС-Казанлък, имотът представлява УПИ I „За жилищно строителство и полуподземни гаражи“.

Кметът предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената към момента пазарна оценка в размер на 3 150 лв. за всеки от гаражите.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за учредяване на право на строеж, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 и чл. 37 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и ал. 2, чл. 52  от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведат публични търгове по реда на Глава VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 3 (три) броя полуподземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.862 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка осем шест две) с площ от 997 (деветстотин деветдесет и седем) кв.м, ул. „Пеньо Черньоолу“ №3, гр. Казанлък, съгласно ПУП,  одобрен с Решение №1451/24.09.2015 г. на ОбС-Казанлък, имотът представлява УПИ I „За жилищно строителство и полуподземни гаражи“.

При начална тръжна цена:

 

Обект

Начална тръжна цена лв. без ДДС

1

Гаражна клетка № 6 със ЗП 21,00 кв.м

3 150

2

Гаражна клетка № 7 със ЗП 21,00 кв.м

3 150

3

Гаражна клетка № 8 със ЗП 21,00 кв.м

3 150

 

 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и да сключи договори със спечелилите участници.

          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2019 г.