РЕШЕНИЕ
№ 1095
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56

Относно: ОС_2899/14.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет, оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината относно провеждане на публичен търг по реда на гл. IV от Наредба №15 за учредяване право на строеж за построяване на 15 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.478, кв.37, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че под номер 2 в Приложение № 5 „Очаквани приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г., e включено Учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.478 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири седем осем), кв. 37, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3316/04.07.2016 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №5149/05.07.2016 г., акт 142, том 16, н.д. 3307.

Изготвени са данъчни и пазарни оценки на правото на строеж за построяване на 15 (петнадесет) броя гаражни клетки с площ 18 (осемнадесет) кв. м всеки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.478 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири седем осем) , кв. 37, гр. Казанлък, съгласно Комбинирана скица №447/23.04.2019 г. и схема към нея и те са в размер, както следва за всеки гараж: данъчна оценка –  1 110, 60 лв., пазарна оценка – 1 152 лв. без ДДС.

С оглед изпълнение на  ГПУРИОС, кметът счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за учредяване право на строеж за построяване на 15 (петнадесет) броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.478 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири седем осем) с площ от 4014 (четири хиляди и четиринадесет) кв. м, кв. 37, гр. Казанлък, съгласно одобрен ПУП със Заповед №662/28.04.2016 г. на кмета на община Казанлък, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената към момента пазарна оценка в размер на 1 152 лв. за всеки от гаражите.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори за учредяване на право на строеж, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 и чл. 37 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведат публични търгове по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за учредяване право на строеж за построяване на 15 (петнадесет) броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.478 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири седем осем) с площ от 4 014 (четири хиляди и четиринадесет) кв. м, кв. 37, гр. Казанлък, съгласно одобрен ПУП със Заповед №662/28.04.2016 г. на кмета на община Казанлък.

При начална тръжна цена:

Обект

Пазарна оценка

1

Гаражна клетка № 1 със ЗП 18 кв. м

1 152

2

Гаражна клетка № 2 със ЗП 18 кв. м

1 152

3

Гаражна клетка № 3 със ЗП 18 кв. м

1 152

4

Гаражна клетка № 4 със ЗП 18 кв. м

1 152

5

Гаражна клетка № 5 със ЗП 18 кв. м

1 152

6

Гаражна клетка № 6 със ЗП 18 кв. м

1 152

7

Гаражна клетка № 7 със ЗП 18 кв. м

1 152

8

Гаражна клетка № 8 със ЗП 18 кв. м

1 152

9

Гаражна клетка № 9 със ЗП 18 кв. м

1 152

10

Гаражна клетка № 10 със ЗП 18 кв. м

1 152

11

Гаражна клетка № 11 със ЗП 18 кв. м

1 152

12

Гаражна клетка № 12 със ЗП 18 кв. м

1 152

13

Гаражна клетка № 13 със ЗП 18 кв. м

1 152

14

Гаражна клетка № 14 със ЗП 18 кв. м

1 152

15

Гаражна клетка № 15 със ЗП 18 кв. м

1 152

 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете, както и да сключи договори със спечелилите участници.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване  24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2019 г.