РЕШЕНИЕ
№ 1097
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56


Относно: ОС_2883/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - гараж, находящ се на ул. Орешака, гр. Казанлък за срок от 10 години с месечен наем от 201 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че общинският обект представлява сграда с идентификатор 35167.502.4450.2 със застроена площ от 82 кв.м., брой етажи: един, предназначение: хангар, депо/гараж/, съгласно приложена скица на сграда с №15-503130-07.06.2019г. Разположен е в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4450 с обща площ от 18643 кв.м, трайно предназначение на територията: Урабнизирана, НТП: за други видове спорт, при граници и съседи: 35167.502.4452; 35167.502.9064; 35167.502.4453; 35167.502.4451 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г., съгласно приложена Скица на Поземлен имот с  №15-503123/07.06.2019 г. За имота е  съставен АПОС № 670 от 07.05.2019 год.

По смисъла на ЗОС обекта представлява част от имот публична общинска собственост.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС, свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

Общинският обект е включен в Приложение № 8 „Описание на имотите с траен статут, които община Казанлък е отдала под наем“, позиция № 45: Гараж, гр. Казанлък, ул. “Орешака“ от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на Общински съвет – Казанлък.

В момента обекта е свободен. Община Казанлък е прекратила договора за наем по молба на наемателя.           

Месечната наемна цена е в размер на 155,80 лв. без ДДС, е изчислена съгласно чл.66, ал. 1 "Минимален месечен наем на кв.м за постоянни обекти – IV. Средства за настаняване и обекти за услуги и производство в гр. Казанлък – втора зона" от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, приета с Решение № 276 от 24.09.2009 год.

В процеса на провеждани търгове през годините месечната наемна цена се е увеличила на 201,00 лв. без ДДС.

Кметът на община Казанлък предлага да бъде взето решение за отдаване под наем на общинския обект, чрез публичен търг с начален месечен наем 201,00 лв. без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 80, т. 1 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се проведе публичен търг за отдаване под наем  по реда на Глава VI от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, за срок от 10 години, на общински обект: Гараж, гр. Казанлък, ул. “Орешака“, представляващ Сграда с идентификатор 35167.502.4450.2, разположен в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.4450 – публична общинска собственост с начален месечен наем в размер на 201,00 лв. без ДДС.

2. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния търг за отдаване под наем на обекта по т.1 при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, както и сключването на договор със спечелилият участник.

 

Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл. 82, ал. 2 от Наредба №15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения публичен търг за отдаване под наем.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/07/2019 г.