РЕШЕНИЕ
№ 1099
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56

Относно: ОС_2880/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 7 035,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда - Поземлен имот с идентификатор 40292.66.654, с площ 1 646 кв.м, ппо КККР на гр. Крън, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №.94-В-3788-2/10.04.2019 г. от  Васко И. Карабоюков за закупуване на земя - частна общинска собственост, в качеството му на собственик на построената върху нея сграда. Съгласно приложения Нотариален акт вх. №354/22.01.2019 г, акт 64, т. 2, д. 272, заявителят е собственик на сграда с идентификатор 40292.66.654.1, построена в Поземлен имот с идентификатор 40292.66.654 по КККР на град Крън, одобрени със Заповед №РД-18-21/ 03.01.2018 г. на ИД на АГКК. За имот 40292.66.654, с обща площ 1646 кв. м е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3700/30.04.2019 г, вписан в Служба по вписванията град Казанлък вх. рег. №2686/ 08.05.2019 г, акт №20, т. 10, н. д. 1927.

В Приложение № 6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти-частна общинска собственост, по заявления на физически или юридически лица, собственици на законно построени върху тях сгради. На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък, продажбата се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Подготвена е преписка, като данъчната оценка на земята е 3876,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404046373/16.04.2019 г на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е 7 035,00 лева, изготвена от правоспособен оценител, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС .

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет – Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък,

 

  

Р Е Ш И:

                                                                                                          

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС - Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

3700/2019г.

Васко Карабоюков

7 035,00

ТПТ: Земеделска НТП: За друг вид произв. складов обект

ПИ 40292.66.654 по КККР на град Крън.

2. Определя пазарна цена от 7 035 (седем хиляди тридесет и пет) лева, без ДДС, за продажба на земя-частна общинска собственост, на собственик на построената върху нея сграда: Поземлен имот с идентификатор 40292.66.654 (четири нула две девет две точка шест шест точка шест пет четири) с площ 1 646 (хиляда шестстотин четиридесет и шест) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Крън, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-21/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), при граници: имоти с идентификатори 40292.66.661, 40292.66.657, 40292.66.14, 40292.66.8, 40292.66.4, Стар идентификатор 40292.66.15 и номер по предходен план: 000562.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Васко И. Карабоюков ЕГН хххххххххх от град Крън, ул. „П. Влаев“№5 за продажбата на общинския имот по т. 2 от настоящото решение. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя - Васко И. Карабоюков.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Васко И. Карабоюков.

 

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За” 22.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2019 г.