РЕШЕНИЕ
№ 1100
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56


Относно: ОС_2881/10.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот № 302.240, с площ 891 кв.м, местност "Черешака", с. Бузовград, общ. Казанлък чрез продажба на общинската част  - 91/891 идеални части от земята, за сумата от 170,00 лв. без ДДС.


Мотиви: В Общинска администрация e подадено Заявление с вх. №94-В-122-1/11.04.2019 г. от Васил А. Янев за прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот № 302.240 по  плана на новообразуваните имоти на местност „Черешака“, с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, с площ 891 кв. м. Заявителят е собственик на 800/891 идеални части от имота, съгласно Нотариален акт №30, т. 3, н. дело 1063/ 02.05.1995 г., а Община Казанлък е собственик на 91/891 идеални части от имота по Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3710/ 22.05.2019 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №3173/ 29.05.2019 г., вх. №3174, акт №158, т. 11, н. д. 2287.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/ 29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 48, ал. 1 и ал. 2  от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет - Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи пазарна цена.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 10,01 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404046662/08.05.2019 г. на дирекция МП. Изготвената пазарна оценка  с вх. №94-В-122-1'2 от 06.06.2019 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  170,00 лв., без ДДС.  

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2019 г., приета с Решение №899/ 29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3710/

2019 г.

Васил А. Янев

170,00

Земеделска земя

91/891 идеални части от ПИ №302.240 по Плана на новообразуваните имоти на

с. Бузовград

 

2. Прекратява съсобствеността върху Поземлен имот №302.240 (три нула две точка две четири нула), с площ 891 (осемстотин деветдесет и един) кв. м, местност „Черешака“, с. Бузовград, общ. Казанлък; Трайно предназначение на земята: Земеделска; Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих; Категория на земята при неполивни условия: пета по Плана на новообразуваните имоти,  одобрен със Заповед №ДС-ЗД-260/ 08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, при граници: север – ПИ №302.241;  изток – ПИ №302.504; юг – ПИ №302.504 и землищна граница и запад – ПИ №302-501, чрез продажба на общинската част – 91/891 (деветдесет и една към осемстотин деветдесет и една) идеални части от земята на Васил А. Янев, за сумата от 170,00 (сто и седемдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед и да сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Васил А. Янев.   

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Васил А. Янев

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2019 г.