РЕШЕНИЕ
№ 1101
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56

Относно: ОС_2886/11.06.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За кмет оправомощена със Заповед № 855/07.06.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно прехвърляне собствеността на имот с идентификатор 35167.504.1016, находящ се на ул. „Кенали“, гр. Казанлък, на Антония Марчева и определяне на пазарна цена в размер на 12 800 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината, докладва в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-А-5605-1/2019 г. от Антония В. Марчева, в качеството ѝ на наследник на Стоянка Николова, за закупуване на общинската част от Урегулиран поземлен имот, при доброволно прилагане на Подробен устройствен план. Заявителката е собственик на Поземлен имот 35167.504.1026  по КККР на град Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, идентичен с Имот пл. №1026 по предходен Кадастрален план, съгласно приложените: н. а. №26/ 21.03.1991 г, т. III, д. №707, Удостоверения №459/89/90 г на КРС и №744/019 г. на община Казанлък. По действащия Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №59/0.05.1997 г. на кмет, за този имот е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-1026, общ. в кв. 132Б град Казанлък, който включва и общинска земя, с площ 160 кв. м. По Кадастралната карта на град Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, общинската част в Урегулирания имот представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1016, за който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3712/ 27.05.2019 г, вписан в СВ-Казанлък с вх. №3173, дв вх. №3172/ 29.05.2019 г, акт 157, т. 11, н. д. 2286. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собственост на общински имот при прилагане на действащ Подробен устройствен план  се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет -Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 3 600,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404046886/22.05.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвена е пазарна оценка на стойност 12 800,00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет - Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3712/2019г

Антония Марчева

12 800,00

Жилищно строителство

Реална част с площ 160 кв. м от УПИ ХIV-1026, общ. в кв. 132Б в град Казанлък.

2. Определя пазарна цена от 12 800,00 (дванадесет хиляда и осемстотин) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Незастроена земя, реална част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIV-1026, общ. (четиринадесет за едно нула две шест) в кв. 132Б (сто тридесет и втори буква Б) по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №59/20.05.1997 г. на кмет на община Казанлък, представляваща Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1016 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка едно нула едно шест), с площ 160 (сто и шестдесет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Кенали“, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10м), при граници: 35167. 504.1032, 35167.504.1029, 35167.504.9025, 35167.504.1027, 35167.504.1025, 35167.504.1026.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Антония В. Марчева ЕГН хххххххххх от град Казанлък, ул. „Градинарска“ №2 за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Антония В. Марчева.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Антония Марчева.

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!


ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2019 г.