РЕШЕНИЕ
№ 1103
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56

Относно: ОС_2864/05.06.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 400,00 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 28 кв.м, представляваща реална част от УПИ XI-9154 в кв. 340, гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №.68-5705-1/27.03.2019 г. от Денислав Сербезов за закупуване на общинската част от Урегулиран поземлен имот, при доброволно прилагане на Подробен устройствен план. Към заявлението е приложена Скица-проект №15-221227-14.03.2019 г. на СГКК-Ст. Загора за изменение на Кадастрална карта на град Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Изменението на кадастралната карта е направено поради несъответствието ѝ с действащия Подробен устройствен план за Урегулирани поземлени имоти XI-524 и XII-525 в кв. 340 град Казанлък, одобрен със Заповед №555/19.06.2008 г, които с изменение на План за регулация, одобрено със Заповед №693/13.05.2019 г. на кмета са обединени в УПИ XI-9154. Заявителят е собственик на Поземлен имот 35167.502.524 с площ 624 кв. м по КККР на град Казанлък, одобрена със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, съгласно нотариални актове, вписани в СВ гр. Казанлък, както следва: н. а. вх. рег. №2704/ 17.05.2018 г, акт №130, т. 9, д. №1877, н. а. вх. рег. №2745/ 18.05.2018 г, акт №158, т. 9, д. №1904 и н. а. вх. рег. №2748/ 18.05.2018 г, акт №158, т. 9, д. №1906.

По представената скица-проект за изменение на кадастрална карта за общинската част от урегулирания поземлен имот е образуван Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.502.9155 с проектна площ 28 кв. м, за който е съставен Акт за частна общинска собственост №3705/13.05.2019 г, вписан в СВ-Казанлък с вх. №2844, дв вх. №2843/ 15.05.2019 г, акт 137, т. 10, н. д. 2051.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собственост на общински имот при прилагане на действащ подробен устройствен план  се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 560,70 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404046500/23.04.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвена е пазарна оценка на стойност 1 400,00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

                                                                                                          

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

3705/2019 г.

Денислав Сербезов

1 4000,00

Обществено делово обслужване (ОДО)

Реална част с площ 28 кв. м от УПИ ХI-9154 в кв. 340 в град Казанлък.

 

2. Определя пазарна цена от 1 400,00 (хиляда и четиристотин)лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Незастроена земя, реална част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI-9154 (единадесет за девет едно пет четири) в кв. 340 (триста и четиридесет) по План за регулация, одобрен със Заповед №693/13.05.2019 г. на кмет на община Казанлък, представляваща Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.9155 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет едно пет пет) с площ 28 (двадесет и осем) кв. м, при граници: имоти 35167.504.521, 35167.504.9048, 35167.504.9069, 35167.504.9154, образуван от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.9048 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет нула четири осем), с обща площ 2684 (две хиляди шестстотин осемдесет и четири) кв. м по скица-проект №15-221227-14.03. 2019 г. на СГКК - Стара Загора за изменение на КККР на град Казанлък, одобрени със заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Денислав Х. Сербезов ЕГН хххххххххх от село Хаджи Димитрово, община Казанлък, ул. „Единство“ №6 А за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Денислав Х. Сербезов.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Денислав Сербезов.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2019 г.