РЕШЕНИЕ
№ 1109
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.06.2019 г., Протокол № 56

Относно: ОС_2930/26.06.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване на община Казанлък с проектно предложение по Проект "Красива България" - 2019 г.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че като част от програмата на Министерството на труда и социалната политика, на 20.06.2019 г. Проект „Красива България“ публикува обява за извънредна кампания, която цели да се наберат кандидати за участие през настоящата година с проектни предложения по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“. Кампанията предвижда създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда на сградите, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания.

В обхвата на проект „Красива България“ се финансират дейностите, свързани със строително-монтажни работи (СМР) и строително-ремонтни работи (СРР) на съществуващи сгради, които са общинска или държавна собственост, като се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация. Предвижда се осигуряване на достъпност чрез елементи за преодоляване на различни нива в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират сградите, входни и комуникационни пространства в сградите, помещения и пространства за общо ползване в сградите, както и санитарно-хигиенни и спомагателни помещения в сградите.

Дом за стари хора, гр. Казанлък ул. Петьо Ганин № 52, е с капацитет 122 потребители и 54 души - персонал, все още няма необходимите мерки за достъпна архитектурна среда, което затруднява достъпа на трудноподвижни и с увреждания потребители. За да бъде осигурена достъпна среда на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания, Община Казанлък има възможност да кандидатства с проектно предложение по представената по-горе извънредна кампания на проект „Красива България“.

Условията за кандидатстване по извънредната кампания изискват  съфинансиране от минимум 10% от общата стойност на проектното предложение. Процентът на предложено по-голямо съфинансиране е критерии за оценка. При заложен по-висок процент на съфинансиране проектът ще получи по-висока оценка в границите от 0 до 20 точки. Проектното предложение е допустимо да бъде на стойност максимум до 120 000 лв. с ДДС и минимум – 30 000 лв. с ДДС.

Необходимо е Общински съвет – Казанлък да вземе решение за подкрепа за кандидатстване с проектно предложение за осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за стари хора, гр. Казанлък ул. Петьо Ганин № 5.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 19 юли 2019 г.

Предвид краткия срок за подготовка и кандидатстване пред Проект „Красива България“ с проектно предложение кметът внася в Общински съвет – Казанлък за включване настоящия доклад в дневния ред на заседанието си през месец юни 2019 година на основание чл.64, ал.1 и ал.2, т.2 от Правилника  за организация и дейността на Общински съвет – Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства пред Проект „Красива България“ с проектно предложение за осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. Петьо Ганин № 52;

2. В бюджета на Община Казанлък за 2019 г. да се предвидят средства за проекта по точка 1, както следва:

2.1. Съфинансиране, представляващо 15% от стойността на проекта.

2.2. Средства за изготвяне на инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор, осъществяване на строителен надзор и оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите – 9 280 лв.;

3. Средствата по т.2 да се предвидят при следваща актуализация на бюджета на Община Казанлък за 2019 година, вкл. със средства от преходния остатък за 2018 г. на Дом за стари хора, гр. Казанлък, ул. Петьо Ганин № 52.

4. Общинската сграда, обект на настоящото решение, да се поддържа и ползва по предназначение за срок от минимум 5 години след приключване на СМР/СРР.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/07/2019 г.