РЕШЕНИЕ
№ 1116
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 25.07.2019 г., Протокол № 57


Относно: ОС_2990/16.07.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък с едноличен собственик на капитала - община Казанлък.


Мотиви: Кметът С Решение № 926/19.12.2018 г. Общински съвет - Казанлък даде съгласие да бъде извършена оценка по реда на чл. 72, ал.2 от Търговския закон на непарична вноска (апорт) – недвижим имот, частна общинска собственост на: Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 с площ 68 337 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора, във връзка с това са предприети необходимите действия пред Агенция по вписванията – Търговски регистър за назначаване на 3 независими вещи лица, които да изготвят заключение за паричната равностойност на апортирания недвижим имот. В Община Казанлък е получено Придружително писмо вх. №12-28-8#2/14.02.2019 г от Агенция по вписване - Акт за назначаване на вещи лица с № 20190208155819/12.02.2019 г.

На 15.03.2019 г. с вх.№ 12-28-3#5 с Уведомително писмо № 20190208155819-3/12.03.2019 г. на Агенцията по вписванията е внесено на основание чл. 126, ал.3 от Търговския закон заверено копие от Заключение за оценка на непарична вноска в капитала на новоучредяващо се дружество, на основание чл. 72, ал.2 от Търговския закон, изготвена от 3-ма независими вещи лица. Според заключението, справедливата пазарна стойност на имота е 109 400 лв., която представлява размера на непаричната вноска в капитала на новоучредяващото се дружество.

За започване на дейността ще са необходими и парични средства, които се предвиждат да са в размер на 2 600 лева.

По време на дебата постъпи предложение от Николай Златанов за допълване на проекта за решение: „В изискванията за заемане на длъжността - т. 2.1 да се добави и юридическо образование“. Съветниците подкрепиха предложението.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 113 от Търговския закон, във връзка с чл. 51, ал.1 и 51а от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 5, ал.1, чл.6, чл.7, чл.8, чл.37, ал.1 и чл.38, ал.1 от Наредба № 19 на Общински съвет за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

  

Р Е Ш И:

I. Учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование: „Индустриална зона-Казанлък“ ЕООД със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, Община Казанлък, гр. Казанлък п.к. 6100, булевард „Розова долина“ № 6.

 • Предмет на дейност на дружеството: ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОНСУЛТАНТСКА, КОМИСИОННА, РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
 • Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.
 • При учредяване на дружеството Община Казанлък, в качеството си на едноличен собственик  прави следната непарична /апортна/ вноска от следния недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:
 • Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 (нула шест осем четири осем точка едно две точка едно пет) с площ 68 337 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на село Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-396/09.02.2018 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Бузовград, местност „Даскалов соргун“, Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Изоставено трайно насаждение, Категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), при граници: имоти с идентификатори: 06848.12.121 (полски път), 06848.12.16, 06848.12.14,  06848.12.31, 06848.11.43, 06848.22.74 (път Казанлък-Бузовград).

  Номер по предходен план (КВС на с. Бузовград) – 000015 с площ 68 345 кв.м по решение на ПК, за който е съставен Акт за общинска собственост – АЧОС №2274/26.03.2014 г. вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с вх. рег. №2147/31.03.2014 г, №25, том 8, н. дело 1477.

  Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20kV. На 10m от двете страни до крайните проводници или на 11m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

 • Капиталът на дружеството е в размер на 112 000 (сто и дванадесет хиляди) лева, като от тях 109 400 (сто и девет хиляди и четиристотин) лв. са непарична вноска и 2 600 (две хиляди и шестстотин) лв. – парична вноска.
 • Определя номинал за един дружествен дял от 1 (един) лев, броя на дружествените дялове се определя на 112 000 (сто и дванадесет хиляди) броя. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.
 • Едноличен собственик на капитала на дружеството е Община Казанлък с ЕИК 000817778.
 • Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.
 • Утвърждава предложения Учредителен акт на дружеството.
 • Определя сумата в размер на 2 000 (две хиляди) лв. за разноски по учредяване на търговското дружество.
 • Упълномощава Управителят на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД да извърши всички необходими действия по регистрацията на дружеството.
 • II. Открива процедура по провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” № 6:

  • срок на договор – до провеждане на конкурс;
  • място на изпълнение на задълженията: „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” № 6.

   

 • Правила за участие в конкурса:
 • Документи за участие в конкурса ще се приемат в Центъра за информация и услуги на граждани при  Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, гише № 2 – „Деловодство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време, като крайният срок за подаване е 16:30 часа на последния работен ден, предхождащ деня на конкурса.

  Програмата за развитието на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, за тригодишен период, всеки кандидат поставя в отделен запечатан плик, който заедно със заявлението за участие в конкурса и другите необходими документи се подават в запечатан плик. Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата и обекта на конкурса и се завежда по реда на постъпването му.

  2.  Изисквания към кандидата:

  2.1. Да имат висше образование – магистър по архитектура, икономика, строителство или юридическо образование.

  2.2. Да имат минимален стаж: 3 години по специалностите по т. 1;

  2.3. Да притежават знания и умения по ЗОС, ЗУТ, ЗОП, наредби на Общински съвет-Казанлък и други нормативни документи, свързани с дейността на дружеството;

  2.4. Да са контактни и комуникативни личности;

  2.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

  2.6. Придобити други квалификации и специализации, имащи връзка с дейността са с предимство.

  3. Необходими документи за участие в конкурса:

  3.1. Заявление за участие в конкурса;

  3.2 . Автобиография – свободен текст;

  3.3. Документ за придобита образователно-квалификационна степен;

  3.4. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД - оригинал;

  3.5. Документ удостоверяващ трудовия, осигурителния или служебния стаж /заверено копие/;

  3.6. Документ за придобити други допълнителни квалификации и специалности – заверени копия /ако има такива/;

  3.7. Медицинско свидетелство;

  3.8. Програма за развитието и дейността на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, за тригодишен период;

  3.9. Декларация, че не са налице пречки по чл. 33 от Наредба № 19 на Общински съвет – Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, която се подписва при сключването на договора за управление;

  4. Начин на провеждане на конкурса:

  Конкурсът да се проведе в стая № 29 в сградата на общинска администрация на бул. „Розова долина“ № 6, гр. Казанлък, на два етапа:

  4.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания – заседание на комисията на 23.08.2019 г. от 11:00 ч.;

  4.2. Събеседване с допуснатите кандидати – заседание на комисията на 23.08.2019г. от 14:00 ч.;

  Теми за събеседването:

 • Програма за развитието и дейността на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД.
 • Нормативната база свързана с дейността на дружеството.
 • Оценките на кандидатите да се извършат по шестобалната система за всяка една от темите, като общата оценка е средноаритметична от оценките по двете теми.

  При липса на кандидати или отпадане на участници, поради несъответствие по т.2 и т. 3 от настоящото решение, втората дата за провеждане на конкурса е 03.09.2019 г. при същите условия.

  5.  За провеждане на конкурса се назначава комисия в състав:

  Председател: Даниела Коева – Зам.-кмет на Община Казанлък;

  Членове: Татяна Станева – н-к отдел ИУС;

       Здравко Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП;

                   Мария Цонева - общински съветник;

       Пламен Караджов - общински съветник.

  При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Татяна Станева – н-к отдел ИУС.                      

  В отсъствието на  юриста на комисията, същият да бъде заменен от Мила Джамбазова – юрисконсулт.

  В отсъствие на друг член на комисията: Снежана Станчева – ст. експерт ИУС.

  6. В петдневен срок след приключване на конкурса комисията да представи протокола в Общински съвет – Казанлък.               

  7. Утвърждава проект на договор за управление на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, със седалище и адрес на управление: бул. “Розова долина“ № 6, гр. Казанлък.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

   

  Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

                                                                                                                                                        

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 01/08/2019 г.