РЕШЕНИЕ
№ 1164
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3086/12.09.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно допълнение на Годишния план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък през 2019 г. и утвърждаване на стойността за продажба на прогнозни количества дървесина на корен, на дейност по "Маркиране на ЛФ - Общински гори" и изпълнение на ЛКД - направа и поддържане на противопожарни съоръжения от ДГС Казанлък през 2019 г.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че с Решение № 931/19.12.2018 г., Общински съвет - Казанлък одобри Годишен план за 2019 г. за ползване на дървесина от Общинския горски фонд. На 17.06.2019 г. в Общинска администрация е получено  Предписание за провеждана на санитарна/принудителна сеч на РДГ-Стара Загора. Съгласно него е необходимо да се направи допълнение на годишен план за управление на горски територии собственост на община Казанлък за землища на с. Средногорово отдел 339“т“ за  Горно Черковище отдел 469“а“, отдел 469“б“ за извършване на санитарна сеч на иглолистният дървостой.

В изпълнение на Годишния план за 2019 г. за ползване на дървесина от Общинския горски фонд, ДГС Казанлък, на което е възложено управлението на горските територии, собственост на Община Казанлък внесе за одобряване прогнозна стойност за продажба на прогнозни количества дървесина на корен от ГП 2019 г. според пазарна цена за период 2019 г. и на дейност по “Маркиране на ЛФ - Общински гори “ и изпълнение на ЛКД – направа и поддържане на противопожарни съоръжения от ДГС Казанлък през 2019 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 111, ал.4, т.1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с чл.7, ал.6 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти,

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишния план за 2019 г. за ползване на дървесина от общинския горски фонд съгласно Приложения №1.

 

2. Одобрява прогнозни стойности за продажба на прогнозни количества дървесина на корен от ГП 2019 г. според пазарна цена за период 2019 г.

 

3. Одобрява спецификация за стойността на дейност по “Маркиране на ЛФ - Общински гори “.

 

4. Утвърждава  изпълнение на ЛКД – направа и поддържане на противопожарни съоръжения от ДГС Казанлък през 2019 г. съгласно Приложение 2, 3 и 4.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За” 23.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.