РЕШЕНИЕ
№ 1168
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58


Относно: ОС_3047/16.08.2019 г. - Доклад от Даниела Коева оправомощена за кмет със Заповед № 1250/09.08.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, земя с площ 986 кв. м, представляваща УПИ VI-40 в кв. 24, с. Бузовград за сумата от 11 850 лева без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация e постъпило заявление от Славейка Вардажиева с вх. №94-С-7450-1/11.06.2019 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, при условията на отстъпено право на строеж. Заявления са подадени и от Николай Вардажиев с вх. №94-С-7450-1#3/09.07.2019 г. и от Мирослава Вардажиева вх. №94-С-7450-1#2/09.07.2019 г. Заявителите са собственици на жилищна сграда, съгласно Нотариален акт №98, т. Х, Дело №2352/1993 г. и Удостоверение за наследници №122/23.10.2018 г., построена в Урегулиран поземлен имот VI-40, кв. 24 с площ 986 кв. м по действащ Подробен устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници: северозапад и североизток – улици; югоизток и юг - УПИ ХIII-41 и запад – УПИ V-42. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3733/ 26.07.2019 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. №4631, вх. №4633/30.07.2019 г., акт №173, том 16, н. д. №3381.

Преписката е изготвена на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 4663,80 лв., съгласно Удостоверение №7404047806 от 18.07.2019 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  11 850,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет-Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 11 850,00 (единадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 986 (деветстотин осемдесет и шест) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот VI-40 (шести за четиридесети), кв. 24 (двадесет и четвърти) по действащия Подробен устройствен план на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №65/1971 г., при граници: северозапад и североизток – улици; югоизток и юг - УПИ ХIII-41 и запад – УПИ V-42.

 

2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, , Славейка Вардажиева, Мирослава Вардажиева и Николай Вардажиев.

 

Участвали в поименно гласуване 21 общински съветници, от които „За” 21.

                                                                                                                                                      

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.