РЕШЕНИЕ
№ 1173
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58

Относно: ОС_3058/27.08.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възмездно учредяване на право на прокарване през засегнатите от трасето на водопровода, части от поземлени имоти с идентификатори: 83199.80.653, 83199.77.656, 83199.77.655, 83199.45.612, 83199.90.329, 83199.91.324, 83199.92.323 и 83199.40.238 общинска собственост по КККР на гр. Шипка, обл. Стара Загора. Постъпи писмо от вносителят с вх. № ОС-3101/16.09.2019 г. за допълване проекта за решение по становище на юриста на ОбС!


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№ 168-3038-1/20.02.2019 г. от – Ахмед Качан в качеството си на собственик на Поземлен имот с идентификатор 83199.81.653 – с НТП  “Нива”, местност „Пазарска чешма“, с площ от  8,102 дка по КККР на  гр. Шипка, одобрени със Заповед РД-18-964 от 20.12.2017 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, област Стара Загора, за който с Решение № 1014 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 51, е дадено разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за по-горе посочения имот, собственост на Възложителя.

За одобряване ПУП - парцеларен план е необходимо, предварително съгласие за учредяване на право на прокарване, за подземен водопровод за захранване с питейна вода, поземлен имот собственост на Възложителя, като проектното трасе засяга части от поземлени имоти с идентификатори 83199.80.653, 83199.77.656, 83199.77.655, 83199.45.612, 83199.90.329, 83199.91.324, 83199.92.323 и 83199.40.238 общинска собственост, по КККР на гр. Шипка, област Стара Загора.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „За обществено обслужване“, което налага по изключение, поради липса друга техническа и оправдана икономически реална възможност (описана в писмо №К-730/16.04.2019 г. и съгласувана Скица с № С-214 от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, указваща най-близката възможна точка за присъединяване към водопреносната мрежа на дружеството), прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (подземен водопровод), през части от Поземлени имоти с идентификатори 83199.80.653, 83199.77.656, 83199.77.655, 83199.45.612, 83199.90.329, 83199.91.324, 83199.92.323 и 83199.40.238 общинска собственост, по КККР на гр. Шипка, област Стара Загора. Учредяването на право на прокарване през засегнатите от трасето на водопровода, части от поземлени имоти, ще породи ограничения под формата на своеобразен сервитут по цялата дължина на проектното трасе, през поземлените имоти общинска собственост, за част от които (поземлени имоти с идентификатори 83199.45.612, 83199.90.329, 83199.91.324 и 83199.92.323) има издадено Разрешение за строеж №59 от 26.3.2019 г. на Обект: „Изграждане на велоалея от гр. Крън до гр. Шипка“. Проектното трасе на водопровода преминава в обхвата на проектната велоалея, без да засяга конструктивните и елементи и без създава ограничения в изпълнението на СМР за обекта, както и в бъдещото ú ползване по предназначение.

Съгласно чл.193, ал.6 от ЗУТ, влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни или общински поземлени имоти поради прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството - за държавните поземлени имоти, съответно с решение на общинския съвет - за общинските поземлени имоти.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.193, ал.6 от ЗУТ и Решение № 1014 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол № 51,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава да се учреди възмездно право на прокарване и сервитути, през поземлени имоти засегнати от трасето на водопровода:

 

№ по ред

Идент. на имот по КККР

Вид територия

Начин на трайно ползване

Собственик

Вид собственост

1

83199.80.653

Земеделска

За селскостопански горски, ведомствен път

Община Казанлък

Общинска Публична

3

83199.77.656

Земеделска

За селскостопански горски, ведомствен път

Община Казанлък

Общинска Публична

4

83199.77.655

Територия на транспорта

За трасета на вело и мотоспорт

Община Казанлък

Общинска Частна

5

83199.45.612

Територия на транспорта

За трасета на вело и мотоспорт

Община Казанлък

Общинска Частна

7

83199.90.329

Територия на транспорта

За трасета на вело и мотоспорт

Община Казанлък

Общинска частна

8

83199.91.324

Територия на транспорта

За трасета на вело и мотоспорт

Община Казанлък

Общинска частна

9

83199.92.323

Територия на транспорта

За трасета на вело и мотоспорт

Община Казанлък

Общинска публична

10

83199.40.238

Територия на транспорта

За местен път

Община Казанлък

Общинска Публична

 

2.  Упълномощава кмета на Община Казанлък, да издаде заповед и да сключи договор за възмездно учредяване на право на прокарване, през  описаните в т.1 поземлени имоти и да организира вписването им по партидите на служещите имоти, в актовете за общинска собственост и в публичния регистър на Община Казанлък за разпоредителни сделки с имоти-общинска собственост.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Ахмед Качан - в качеството си на Заявител  с адрес за кореспонденция гр. Крън.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/10/2019 г.