РЕШЕНИЕ
№ 36
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_9/07.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост за сумата от 1 150,00 лева без ДДС в с. Ясеново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94-Р-238-2'2/10.10.2019 година от Румянка Запрянова за доброволно прилагане на подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-176 в кв. 3 в село Ясеново, по ПУП, одобрен със Заповед №1024/1993 година. Заявителката е собственик на имот с пл. №176 с площ 420 кв. м, съгласно н. а. №51, т .V,  д. 1545/02.06.1997 г.

За да бъде приложен доброволно Подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажба на земя с площ 230 кв. м, която Община Казанлък притежава в имота, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3718/17.06.2019 г, вписан в Служба по вписванията гр. Казанлък с дв. вх.№3668, вх.№ 3669/21.06.2019 г, акт №115, т.13, н. д. 2666.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя е 552,00 лева, съгласно удостоверение за ДО № № 7404047113/ 06.06.2019 г. на дирекция „Местни приходи”. По изготвената пазарна оценка стойността е 1 150,00 лева.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“   от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2019 година, приета с Решение №899/29.11.2018 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3718/2019 г.

Румянка Запрянова

1 150,00

Жилищно строителство

Реална част с площ 230 кв. м от УПИ I-176 в кв. 3 в село Ясеново.


2. Определя пазарна цена от 1 150,00 (хиляда сто и петдесет)лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 230 (двеста и тридесет) кв. м, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот I-176 (първи за едно седем шест) в кв. 3 (трети) в село Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1024/1993 година, с обща площ 650 кв. м и граници:  север и запад – улици, изток – УПИ II-175, юг- УПИ VIII-176.

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Румянка хххххх Запрянова, ЕГН хххххххххх за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 1, при отразяване на тежестта върху част от имота - съществуващ напоителен канал. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Румянка хххххх Запрянова.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Румянка Запрянова от гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.