РЕШЕНИЕ
№ 38
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_55/26.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура - път - локално платно, подземен електропровод, водопровод и канализационно отклонение за Поземлен имот с идентификатор 06848.12.15 с НТП "Изоставено трайно насаждение", местност "Даскалов соргун" с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, разделен с проекто-скици на пет отделни поземлени имота, съгласно План за застрояване, одобрен със Заповед № 1658/30.10.2019 г. на Кмета на общината.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че инвестиционното намерение на Община Казанлък е да се промени предназначението и начина на трайно ползване на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06848.12.15 (разделен с проекто-скици на ПИ с идентификатори: 06848.12.282; 06848.12.283; 06848.12.284; 06848.12.285 и 06848.12.286), частна общинска собственост с АОС №3601 от 27.11.2018г.– с НТП “Изоставено трайно насаждение”, местност „Даскалов соргун“, с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград община Казанлък, от „Изоставено трайно насаждение“ в „За производствени, складови, търговски и обслужващи дейности“, за което с Решение №1076/28.05.2019 г. Общински съвет е издал разрешение за допускане изработването на ПУП-План за застрояване. Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с Решение № КОС-01-4307(2) от 26.09.2018 г. Издадена е Заповед №1658/2019 г. на кмета на община Казанлък за одобряване на същия.
Община Казанлък има намерение да възложи изработката на проект за Подробни устройствени планове – Парцеларни планове за осигуряване на инженерната инфраструктура. Инвестиционното намерение на Община Казанлък е свързано с успешното сътрудничество с „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, с цел развитие на индустриалните зони и привличане на инвеститори в община Казанлък. „ЕР ЮГ“ с писмо с изх. № 8335238-1/23.7.2019 г. е съгласувал задание за ПУП с място на присъединяване към електроразпределителната мрежа-обособено КРУ 20 /комплектно разпределително устройство-20кv, В /ст Бузовград, извод СН “Реката“, подстанция „Чудомир“. Поставено е изискване за изграждане на площадков енергиен обект (трафопост, възлова станция или друго). Изработено е задание за Парцеларен план на електропровода, от което е видно, че същия ще преминава през следните ПИ с идентификатори 06848.12.174 с НТП „друг вид земеделска земя“-частна общинска собственост; 06848.22.74 с НТП „републиканска пътна мрежа“–публична държавна собственост“; 06848.12.17 с НТП „др. вид дървопреработваща територия“-публична общинска собственост и 06848.12.282 – проектен – „за транспортен достъп“. Трасето на подземния ел. провод е с проектна дължина 641м и проектен сервитут 2252 кв.м.

Изготвено е задание за изработване на Парцеларен план на водопровод, съобразено със становището на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Ст. Загора, изразено с писмо с изх.№СОЗ-79/15.07.2019г и №ТО-ИДП-320/20.09.2019г. Предоставена е възможност за осигуряване на проектните водни количества чрез изграждане на отклонение от магистрален водопровод Ф630 югозападно от имота, успоредно на изградено водопроводно отклонение Ф90 за „Прометсейф“. Съгласно заданието за проектиране трасето ще засегне следните ПИ 06848.67.151-с НТП „пасище, мера“-публична общинска собственост; 06848.11.43 с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“-публична общинска собственост и 06848.12.282-проектен път-публична общинска собственост. Проектната дължина на трасето е 766 м, а проектният сервитут 2221 кв.м.

Изготвено е задание за проектиране на Парцеларен план на канализационно отклонение Ф300 за заустване на условно чисти води, след пречиствателни съоръжения в басейна на река „Тунджа“ и засяга ПИ с идентификатор 06848.12.14 с дължина 48 м и сервитутна площ 477 кв.м от начална точка ПИ с проектен идентификатор 06848.12.284. Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи от запад чрез вход и изход от съществуващ „Път от републиканската пътна мрежа“, представляващ Поземлен имот с идентификатор 06848.22.74, по КККР с. Бузовград, одобрени със Заповед РД-18-396 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 06848. Предвижда се разработване на Парцеларен план на локално платно при километър 2+278 Казанлък-Бузовград, като част от поземлен имот 06848.12.15 (с проектен идентификатор 06848.12.282). Предвиденият път (с проектен идентификатор 06848.12.282) ще осигурява транспортен достъп до всеки от проектните поземлени имоти.
На основание чл.25, ал.3, ал.4 и 5 от ЗСПЗЗ Общинският съвет приема решение изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал.3 и за учредяване на правата по ал.4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.
Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет. Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общинския съвет одобрява и заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробни устройствени планове – Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура - на път-локално платно, подземен електропровод, водопровод и канализационно отклонение  за поземлен имот (ПИ)  с идентификатор 06848.12.15 - с НТП "Изоставено трайно насаждение", местност "Даскалов соргун", с площ от 68,337 дка по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, който е предвидено да бъде разделен съгласно проекто–скици на 5 отделни Поземлени имота (06848.12.282; 06848.12.283; 06848.12.284; 06848.12.285 и 06848.12.286), във връзка с План за застрояване на първоначалния имот, одобрен със Заповед №1658/30.10.2019 г.  на кмета на община Казанлък .

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

3. Определя пет годишен срок за валидност на предварителното съгласие.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 26/12/2019 г.