РЕШЕНИЕ
№ 41
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_90/04.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Валерия Жекова от гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение № 961/04.02.2019 г. е приет Бюджета и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация е постъпила молба с вх. № 94-В-1605-1/25.11.2019 г., за отпускане на еднократна финансова помощ от Валерия Ж. Жекова от гр. Казанлък, жк. „Изток“. Валерия Жекова е на 44 г., с диагноза друга първична ххххххх видно от представената епикриза.

През 2019 г. в МБАЛ Медицински комплекс „Св. Иван Рилски“ ЕООД, клон Стара Загора е извършено оперативно лечение – хххххххххх. За извършената оперативна интервенция е заплатила сумата от 4200 лв., която не се заплаща от НЗОК. Тя е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечение си.

Постоянната комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост в становището си предлага еднократната помощ да бъде в размер на 300 лева. По време на дебата вносителят прие предложението.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на Валерия Ж. Жекова от гр. Казанлък, ж.к. „Изток“ в размер на 300 лв.

          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Валерия Ж. Жекова.

Участвали в поименно гласуване 33  общински съветници, от които „За” 33.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.