РЕШЕНИЕ
№42
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_93/05.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Мима Енчева от гр. Казанлък.


Мотиви: Вносителят докладва, че с Решение № 961/04.02.2019 г. е приет Бюджета и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация е постъпила молба за отпускане на еднократна финансова помощ с вх. № 94-М-2091-1/28.11.2019 г. от Мима Енчева от гр. Казанлък, ул.„Възраждане“ № 6. Мима Енчева е на 57 г., с диагноза Последици от ххх  ххх, видно от представената епикриза. През 2019 г. в МБАЛ „Тракия“ ЕООД, гр. Стара Загора е извършено оперативно лечение – ххх ххх ххх. За извършената оперативна интервенция Мима Енчева е заплатила сумата от 3175 лв., която не се заплаща от НЗОК. Тя е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечение си.

Водещата комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост в становището си предлага отпусната финансова помощ да бъде в размер на 300 лева. Вносителят прие предложението по време на заседанието.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на Мима Енчева от гр. Казанлък, ул.„Възраждане“ № 6 в размер на 300 лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Мима Енчева.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

                                                                                                                                                     

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.