РЕШЕНИЕ
№ 43
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_22/14.11.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Радка Дамянова от гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че с Решение № 961/04.02.2019 г. е приет Бюджета и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2019 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 10 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация е постъпила молба с вх. № 94-Р-352-1/23.10.2019 г. от Радка Дамянова от гр. Казанлък, ул.„Антон Страшимиров“ № 19, за отпускане на еднократна финансова помощ. Радка Дамянова е на 66 г., с диагноза друга първична хххххх видно от представената епикриза.

През 2019 г. в МБАЛ „Тракия“ ЕООД, гр. Стара Загора е извършено оперативно лечение – ххх ххх ххх. За извършената оперативна интервенция е заплатила сумата от 2374 лв., която не се заплаща от НЗОК. Тя е в изключително затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечение си.

В хода на дебата вносителят прие предложението на Водещата комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост, еднократната помощ да бъде в размер на 300 лева.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2019 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на Радка Дамянова от гр. Казанлък, ул.„Антон Страшимиров“ № 19 в размер на 300 лв.

          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Радка Дамянова.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.