РЕШЕНИЕ
№44
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_82/02.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП -План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 302.222 с НТП "За земеделски труд и отдих", местност "Черешака" с площ от 0,508 дка по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград, общ. Казанлък, одобрени със Заповед № ДС-ЗД-260/08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, с цел промяна предназначението на поземления имот в "За вилно строителство".


Мотиви: В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-M-5888-2/21.11.2019 г. от Милена Иванова  в качеството си на собственик в имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 302.222– с НТП  “За земеделски труд и отдих”, местност „Черешака“, с площ от  0,508 дка., по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград, одобрени със Заповед ДС-ЗД-260 от 08.10.2018 г. на Областен управител на област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък.
Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  на земята от „За земеделски труд и отдих“, в „За вилно строителство“, с цел изграждане на Вилна сграда.
Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в зона за вилен отдих – (Ов), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.
Проектните показатели за свободното застрояване в зона Ов са: до 7 м височина (кота било 10,00 м), плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност 0,8 и 50% минимална площ за озеленяване. Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Писмо № КОС-01-1863(1) от 21.11.2019 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот ще се осъществи през новообразуван Имот № 302.501 с НТП „За местен път“ по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград, одобрени със Заповед ДС-ЗД-260 от 08.10.2018 г. на областен управител на област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 06848.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за Подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 302.222 – с НТП “За земеделски труд и отдих”, местност „Черешака“, с площ от  0,508 дка по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград, одобрени със Заповед ДС-ЗД-260 от 08.10.2018 г. на Областен управител на област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, с цел промяна предназначението на земята в „За вилно строителство“.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Милена Иванова, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Стара Загора.

 

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 32.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.