РЕШЕНИЕ
№ 46
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 3


Относно: ОС_95/05.12.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.17.4 - с НТП "Нива", местност "Арите" с площ от 3,872 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята в "За складови и ОДО с търговски дейности".


Мотиви: В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-Ю-414-2/15.07.2019 г. от – Юсеин Кехайов в качеството си на собственик в имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.17.4– с НТП “Нива”, местност „Арите“, с площ от  3,872 дка по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  на земята от „Нива“ /земеделска/, в „За складови и ОДО с търговски дейности“ /неземеделска/, с цел изграждане на складове за строителни и електроматериали.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална зона (Смф), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Смф са: до 15 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Писмо № КОС-01-4461/18.09.2019 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот ще се осъществи през Имот № 35167.17.715 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет. Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот № 35167.17.4 – с НТП “Нива”, местност „Арите“, с площ от  3,872 дка по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, с цел промяна предназначението на земята в „За складови и ОДО с търговски дейности“.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;

Юсеин Кехайов, в качеството си на заявител, с адрес за кореспонденция гр. Крън.

Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 26/12/2019 г.