РЕШЕНИЕ
№ 76
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_217/03.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на парцеларен план за кабелна линия средно напрежение, която да осъществи връзка между Трансформаторен пост № 3, село Шейново и Трансформаторен пост № 2 в гр. Шипка. Трасето на подземния електропровод е с обща дължина 2344.99 м и общ сервитут 4273.33 кв.м. Одобряване на План-схема.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-1256-74/06.11.2019 г. от – „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, ЕИК: 115552190, представлявано от Николай Вълков-упълномощен, с искане за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за на кабелна линия средно напрежение от ТП 3 с. Шейново до ТП2 гр. Шипка. С Решение №227/13.07.2016 г. Общински съвет-Казанлък е разрешил изработване на подробен устройствен план-парцеларен план за подземна кабелна линия средно напрежение, която да осъществи връзка между Трансформаторен пост №3, Шейново и Трансформаторен пост №2 в землище град Шипка и план – схеми за електропровод средно напрежение в регулацията на гр. Шипка. Трасето на подземната кабелна линия средно напрежение започва от имот 41.520 з-ще село Шейново, където ще се направи разкъсване на съществуващ кабел средно напрежение, преминава през имоти в землището на село Шейново и гр. Шипка и завършва в съществуващ Трафопост №2 в регулацията на гр. Шипка, като засяга следните ПИ:

• в землище Шейново ЕКАТТЕ:83106:

- 41.520 и 43.131- с начин на трайно ползване (НТП) - „за селскостопански горски ведомствен път“;  42.513; 42.516 и 44.166 - с НТП „за път от републиканска пътна мрежа“; 44.158 с НТП „пасище“; Трасето на подземния електропровод в землище Шейново е  с обща дължина 546.41м и с общ сервитут 720 кв.м.;

• в землище Шипка ЕКАТТЕ:83199:

- 0.216 - с НТП -„пасище, мера“; 0.217, 0.622 и №0.670 с НТП-„полски път“; 0.225, 0.507 и 0.577- с НТП-път I клас; 0.589-път III клас; 0.206 и 0.215 с НТП- „местен път“ и 0.206 с НТП-„местни пътища“-общинска публична собственост“. Трасето на подземния електропровод в землище Шипка е с обща дължина 2344.99 м и общ сервитут 4273.33 кв.м

За същото е приложена и План-схема за преминаване през урбанизираната територия на основание чл.108, ал.2 от ЗУТ в регулацията на гр. Шипка между осови точки 14-15 и 16 и между осови точки 14-21  и 25-28 и УПИ V-910, кв.26 – общинска частна с НТП „ел. проводи и съоръжения към тях“.

Представени са следните документи: 

  • Разрешение от Агенция „Пътна инфраструктура“ №РСПП-10/16.01.2018г. за специално ползване на пътища чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи  подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;
  • Становище от МВР , сектор „Пътна полиция“ от 07.10.2016 г.;
  • Уведомление за инвестиционно намерение на РИОСВ Стара Загора - № КОС- 01-878/29.02.2016 г;
  • Становище от Министерство на културата  на основание чл.84, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.83 от Закона за културното наследство.

Съгласно чл.128, ал.1 е публикувано съобщение за изработен парцеларен план на подземен електропровод в Държавен вестник бр.93 от 26.11.2019 г. Същия е одобрен на ОЕСУТ с Протокол № 24  от 19.12.2019 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 108, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл. 25, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Одобрява Парцеларен план за кабелна линия средно напрежение - в землище Шейново ЕКАТТЕ: 83106:

- 41.520 и 43.131 - с начин на трайно ползване (НТП) - „за селскостопански горски ведомствен път“;  42.513; 42.516 и 44.166 с НТП „за път от републиканска пътна мрежа“; 44.158 с НТП „пасище“; Трасето на подземния електропровод в землище Шейново е  с обща дължина 546.41м и с общ сервитут 720 кв.м.;

В землище Шипка, ЕКАТТЕ:83199:

- 0.216 - с НТП-„пасище, мера“; 0.217, 0.622 и №0.670 с НТП-„полски път“; 0.225, 0.507 и 0.577- с НТП-път I клас; 0.589-път III клас; 0.206 и 0.215 с НТП- „местен път“ и 0.211 с НТП-„ел. проводи и съоръжения към тях“-общинска частна собственост“. Трасето на подземния електропровод в землище Шипка е с обща дължина 2344.99 м и общ сервитут 4273.33 кв.м

2. Одобрява План-схема за преминаване през урбанизираната територия на основание чл.108, ал.2 от ЗУТ в регулацията на гр. Шипка между осови точки 14-15 и 16 и между осови точки 14-21 и 25-28 и УПИ V-910, кв.26 – общинска частна с НТП „ел. проводи и съоръжения към тях“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „ЕР Юг“ ЕАД - в качеството си на възложител.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.