РЕШЕНИЕ
№ 110
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_325/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет на плана на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2019 г. и приемане на План за 2020 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че с Решение № 1119/25.07.2019 г. на Общински съвет – Казанлък е приета Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 - 2020 г. и План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на Община Казанлък за 2019 г., съгласуван с Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието – Стара Загора.

На основание приетата Общинска стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2019 г. и задълженията, произхождащи от Закона за предучилищното и училищното образование, е изработен Отчет към Плана за 2019 г., изготвен по данни, предоставени от отговорните институции. Отчетените дейности обхващат всички оперативни цели и мерки към тях, заложени в Общинската стратегия. Основната цел на заложените и отчетени дейности е подпомагане на процеса и средата на учене, които да осигурят ключовите фактори и ресурси за успешен старт в предоставянето в образователните институции на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Приетата Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък обхваща период от две години - 2019 и 2020 г. Това налага приемане на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община Казанлък и за 2020 г. Дейностите в него обхващат всички оперативни цели и мерки към тях, заложени в Общинската стратегия, като за всяка е посочен съответният срок за изпълнение, финансиране, отговорни институции и очаквани резултати. Планът е съгласуван с Татяна Димитрова, началник на Регионално управление на образованието – Стара Загора.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и т. 7 от Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък във връзка с чл. 197, ал. 3 от Закон за предучилищното и училищното образование,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Отчет на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община Казанлък за 2019 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за периода 2019 г. – 2020 г.

 

2. Приема План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на Община Казанлък за 2020г.

 

3. Възлага на кмета на община Казанлък да представи отчет за изпълнение на План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2019 г. на областния управител на област Стара Загора

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.