РЕШЕНИЕ
№ 111
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

 

Относно: ОС_337/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2019 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че Общинският план за развитие на Община Казанлък 2014 - 2020 година е приет с Решение № 923/23.04.2014 г. на Общински съвет – Казанлък, Протокол № 47. Той определя общата стратегическа рамка за развитието на общината по приоритети и мерки.

Съгласно чл. 23 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и във връзка с чл. 91 от Правилника за прилагане на ЗРР, Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за резултатите от наблюдението се изготвя Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана.

Съгласно чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет одобрява Годишните доклади по предложение на Кмета на общината.

За отчитане напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината е дефинирана система от индикатори, на базата на която се изготвя Годишен доклад.

В началото на 2020 година, е събрана информация, относно постигането на индикаторите от всички звена на администрацията, както и от официални статистически източници.

На база на получената информация и съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане на ЗРР, е изготвен Годишния доклад за 2019 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014 - 2020.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие,

  

Р Е Ш И:

 

Одобрява Годишен доклад за 2019 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014 - 2020 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „За” 32.  

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.