РЕШЕНИЕ
№ 114
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_257/17.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 и определяне на начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, с начална тръжна цена в размер на 1 082 206 лв., без ДДС. Получено е съобщение ОС-314/10.03.2020 г. от Върховен административен съд с приложен препис от Определение № 2689/19.02.2020 г. по Адм. дело № 12017/2019 г. по описа на ВАС., с което оставя без разглеждане касационната жалба и прекратява производството по делото, поради оттегляне на жалбата, относно Решение 997/28.03.2019 г. на ОбС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „В Приложение № 3, Табл. „От продажба на земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2019 г., приета с Решение № 899/29.11.2018 г. на Общински съвет-Казанлък, под № 20 е включен: Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421 с обща площ 5660 кв. метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-1374/15.10.2009 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БУРГАС, адрес: с. Равда, общ. Несебър, трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 527, квартал: 33.

За имота има съставен АОС № 3160/16.11.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 9240/19.11.2015 г., акт № 26, т.28.

С  Решение № 119/31.03.2016 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №652/27.04.2016 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 1 800 000 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба  №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С  Решение № 254/28.07.2016 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №1404/25.08.2016 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 1 511 709 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба  №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С  Решение № 418/30.03.2017 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №704/25.04.2017 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 1 276 636 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба  №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С  Решение № 584/26.10.2017 г. на ОбС-Казанлък и Заповед №1948/22.11.2017 г. на Кмета на община Казанлък е обявен търг с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 1 264 895 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба  №15 на ОбС – Казанлък. Търгът не се е провел поради липса на кандидати.

С Решение №774/28.05.2018 г. на Общински съвет-Казанлък и Заповеди №1037/22.06.2018, №1284/09.08.2018, №1502/20.09.2018 г. на Кмета на община Казанлък са обявени търгове с тайно наддаване за продажба на имота с начална тръжна цена – 1 089 536 лв. без ДДС по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба  №15 на ОбС – Казанлък. Търгове не са проведени поради липса на кандидати.

През януари 2019 г. за имота са изготвени нови актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер, съответно: 35 324, 60 лв. и 1 088 754 лв. С Решение № 997/28.03.2019 г. Общински съвет – Казанлък е взел решение за продажбата на имота с начална тръжна цена 980000 лв. Решението на Общински съвет – Казанлък беше отменено от Административен съд Стара Загора, по жалба на Областния управител на Област Стара Загора. Решението по адм.д. № 277/2019г. на АС Стара Загора беше обжалвано пред ВАС.

От постъпилото Писмо с изх. № ОС-81/14.02.2020 г. от Николай Златанов – Председател на Общински съвет – Казанлък е видно, че на проведеното на 14.02.2020г. заседание на ПС при ОбС Казанлък е взето решение за оттегляне на жалбата по адм. д.№ 12017/2019г. на ВАС.

Получено е съобщение ОС-314/10.03.2020 г. от Върховен административен съд с приложен препис от Определение № 2689/19.02.2020 г. по Адм. дело № 12017/2019 г. по описа на ВАС., с което оставя без разглеждане касационната жалба и прекратява производството по делото, поради оттегляне на жалбата, относно Решение 997/28.03.2019 г. на ОбС.

През януари 2020г. за имота са изготвени нови актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер, съответно: 35 324, 60 лв. и 1 082 206 лв.

Считаме за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договора за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

В хода на дебата постъпи предложение от общинския съветник Илиана Жекова в проекта за решение да се добави нова точка със следния текст „Средствата да бъдат използвани за проектиране и изграждане на многофункционална зала в гр. Казанлък.“. Предложението се постави на гласуване и се прие от общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Допълва в Приложение № 3, Табл. „От продажба на земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г. на Общински съвет-Казанлък, под № 46: Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ.Несебър, обл.Бургас; прогнозна цена 800000 лв.; предназначение: ниско застрояване; описание на имота: незастроен поземлен имот, с. Равда с обща площ 5660 кв.м.. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра).

ІІ. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421 (шест едно нула пет шест точка пет нула едно точка четири две едно) с обща площ 5660 (пет хиляди шестстотин и шестдесет) кв. метра, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-1374/15.10.2009 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – БУРГАС, адрес: с. Равда, общ. Несебър, трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), номер по предходен план: 527, квартал: 33, при граници: 61056.501.602; 61056.501.498; 61056.501.422; 61056.501.420.

Начална тръжна цена: 1 082 206 (един милион осемдесет и две хиляди двеста и шест) лв. без ДДС.

 

IIІ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

IV. Средствата да бъдат използвани за проектиране и изграждане на многофункционална зала в гр. Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.