РЕШЕНИЕ
№ 118
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_301/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 33,50 кв.м., находящ се в сградата на кметство с. Голямо Дряново и определяне на месечен наем с начална тръжна цена в размер на 10,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г. в Приложение № 8, Позиция 61 е включен общински обект: помещение за лекарски кабинет, находящо се на първи етаж в сградата на кметство с. Голямо Дряново. Обектът е с обща площ 33,50 кв.м в т. ч.: лекарски кабинет с площ от 14,00 кв.м, манипулационна с площ от 12,00 кв.м, санитарен възел с площ от 3,00 кв.м, чакалня с площ от 3,00 кв.м и коридор от 1,5 кв.м. По смисъла на Закона за общинска собственост имотът представлява част от имот публична общинска собственост и се намира в кв.31, УПИ I за който е съставен АПОС № 403/13.12.2016 г. Минималната месечна наемна цена е в размер на 10,00 лв. без ДДС и е изчислена както следва: лекарски кабинет с площ от 14,00 кв.м. х 0.50 лв.=7.00 лв., съгласно чл. 66, ал.1, VI, Б, 4; чакалня, манипулационна, коридор и санитарен възел- общо 19,50 кв.м. х 0,15лв./30% от 0.50/=2.92 лв., съгласно чл.66, ал.1, VI, Б, т. 4 и т. 5 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество.

Съгласно чл.14, ал.7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на Общински съвет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;  чл.8, ал.4 и чл. 14, ал.7, във връзка с чл. 2, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, чл.81, ал.1 във връзка с чл.80, т.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък,

  

Р Е Ш И:

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години по реда на Глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък на имот публична общинска собственост: Помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 33,50 кв.м. в т.ч. лекарски кабинет с площ от 14,00 кв.м., манипулационна с площ от 12,00 кв.м., санитарен възел с площ от 3,00 кв.м., чакалня с площ от 3,00 кв.м. и коридор с площ от 1,5 кв.м. находящо се на първи етаж в сградата на кметството  в кв. 31, УПИ I по плана на с. Голямо Дряново.      

II. Определя начална тръжна цена в размер на: 10.00 /десет / лв. без ДДС месечен наем.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичният търг при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да сключи договор със спечелилият участник.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.