РЕШЕНИЕ
№ 122
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Относно: ОС_304/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 с адрес - пл. "Севтополис", гр. Казанлък. Начална тръжна цена - 649 700 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията - Роман Желев.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред общинските съветници, че с Решение № 556/28.09.2017 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация на Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв.м, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“.

Общински съвет – Казанлък е взел Решение № 883/25.10.2018 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, отменено с Решение № 904/29.11.2018г. на Общински съвет-Казанлък, тъй като Самостоятелния обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 с РЗП 178 кв.м. включва и Проход със ЗП 106 кв.м.. Този проход служи за достъп до сградата и служи за общо ползване. Объркването е станало поради грешка в Кадастралната карта на гр. Казанлък и отбелязването в нея. След изключването му е съставен Акт № 3604/10.12.2018г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 3430/10.05.2017г., вписан в Службата по вписванията с вх.№7875/14.12.2018г., Акт 196, том 27, н.д. 5786.

През 2019 г. общинският обект е обявен за продажба с начална тръжна цена в размер на 749 300 лв. без ДДС, но е нямало кандидати.

Обекта е включен под Позиция № 6 в Приложение № 1: „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК“ от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019г.

Частта от сградата включва следните самостоятелни обекти:

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет и две) кв.м (стълбищна клетка със ЗП 22 кв.м и търговски обект със ЗП 50 кв. м) и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 2. При съседни обекти: Ниво 1 - на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над обекта: 35167.504.637.3.9;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над обекта няма.

За обекта бе изготвен анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правния анализ, не съществуват пречки за приватизация на цитирания имот. Във връзка с Акт № 3604/1012.2018г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 3430/10.05.2017г. е изготвено Допълнително становище от 14.02.2019г., според което за обекта няма правни пречки, които да препятстват провеждането на процедура по приватизацията му.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер съответно на 352 639,70 лв. и 649 700,00 лв.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, кметът счита за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.) и Решение № 556/28.09.2017 г. за откриване на процедура за приватизация,

 

Р Е Ш И:

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум от 15.10.2018г. и направеното Допълнително становище от 14.02.2019г. към тях на Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв.м, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“.

Частта от сградата включва следните самостоятелни обекти:

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет и две) кв.м (стълбищна клетка със ЗП 22 кв.м и търговски обект със ЗП 50 кв. м) и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 2. При съседни обекти: Ниво 1 - на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над обекта: 35167.504.637.3.9;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над обекта няма.

ІІ. Утвърждава актуализираната пазарна оценка от м. февруари 2020 г., определена в размер на 649 700 лв. (шестстотин четиридесет и девет хиляди и седемстотин) лв. на Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв.м, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“.

Частта от сградата включва следните самостоятелни обекти:

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет и две) кв.м (стълбищна клетка със ЗП 22 кв.м и търговски обект със ЗП 50 кв. м) и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 2. При съседни обекти: Ниво 1 - на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над обекта: 35167.504.637.3.9;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над обекта няма.

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три) с обща площ 807 (осемстотин и седем) кв.м, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем) по Кадастрална карта и регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“.

Частта от сградата включва следните самостоятелни обекти:

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.6 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка шест) с РЗП 72 (седемдесет и две) кв.м (стълбищна клетка със ЗП 22 кв.м и търговски обект със ЗП 50 кв. м) и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 1. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 2. При съседни обекти: Ниво 1 - на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2 - на същия етаж: 35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над обекта: 35167.504.637.3.7;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.7 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка седем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 3. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.8 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка осем) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата. Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над обекта: 35167.504.637.3.9;

- Самостоятелен обект с идентификатор 35167.504.637.3.9 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка шест три седем точка три точка девет) със застроена площ 405 (четиристотин и пет) кв.м и прилежащи части от общите части на сградата.  Адрес: гр. Казанлък, пл. „Севтополис“, ет. 5. Самостоятелният обект се намира в Сграда №3, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.637. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта - 1. При  съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8, над обекта няма. Сградата е построена в ПИ 35167.504.637, включен в УПИ II в кв. 203 на гр. Казанлък по действащ подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-192/1987г.

При следните условия:

1. Начална тръжна цена 649 700 лв. (шестстотин четиридесет и девет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за  продажба по сметка, посочена в проекто-договора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300 в „Общинска банка” АД,                           гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – ст. 21 на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в ЦИУ  при Община Казанлък или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00 в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър  и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 17:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21 (двадесет и първия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в ст. 21А  на Община Казанлък.

10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35 (тридесет и петия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

 

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІ, ведно с информационен меморандум, като част от нея.

 

V. За провеждане на търга по т. ІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет на Община Казанлък

Членове:         Здравко Красимиров Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП

 Даниела Колева – н-к отдел ИУС

 Татяна Станева Тодорова – гл. експерт ИУС

 Олга Тенева Шикова – гл. експерт ИУС

 Роман Желев - общински съветник

  Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт

 Таня Василева Бъчварова -  ст.експерт ИУС

 

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.), с последни изм. и доп. ДВ бр. 77 от 01.10.2019 г.

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.