РЕШЕНИЕ
№ 123
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_288/25.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище - апартамент, с площ от 90.31 кв.м., с адрес: гр. Казанлък, бул. "Княз Александър Батенберг" № 113, вх. А, ет.3 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 40 700 лв., без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3812/03.02.2020 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък  с вх. №526/05.02.2020 г., акт №162, т. 2, н. д. 376, Община Казанлък притежава Апартамент №7, на трети етаж, вх. А, в жилищен блок с адрес: град Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“ №113, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.505.113.1.7 със застроена площ 90,31 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК. Състои от две стаи, кухня-столова и сервизни помещения, както и съответното избено помещение и прилежащи части от общите части на сградата. Жилищният блок е построен през 1977 година, конструкция на сградата – ЕПЖС.

Апартаментът е включен като жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Приложение №15, ред 68, на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г. на Общински съвет – Казанлък. В апартамента е настанена Антоанета Караиванова с Договор за наем №16/05.05.2016 г. и Анекс към него №2/2020 г.

Наемателката - Антоанета Караиванова, е подала Молба с вх. №94-А-1857-2/08.01.2020 г. за закупуване на жилището.

На основание чл. 47, ал. 1, т. 3 и по ред за продажба на общински жилища, установен в Наредба №12 на ОбС-Казанлък, общинските жилища могат да бъдат продавани на лица, отговарящи на конкретни условия. По установения в Наредбата ред, молбата на наемателката е разгледана от комисия, назначена със Заповед № 231/22.02.2016 година на кмета на общината, последно изменена със Заповед № 430/2019 г., която е установила наличието на изискващите се документи за продажба на общинско жилище: лицето да е български гражданин; да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с доказани жилищни нужди; да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 3 (три) години без прекъсване; да отговаря на нормите за настаняване по чл.17 от Наредба № 12; да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на Общината; да няма неизплатени задължения за наем и консумативни разноски; да няма задължения към общинския бюджет.

Съгласно чл. 40 от Наредбата, общинските жилища се продават на техните наематели след решение на общинския съвет, в което се посочва точният им адрес, вид, застроена площ и продажна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната им оценка. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година е предвидено разпореждане с общински жилища по заявления от наематели.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на описания апартамент е 16 629,80 лв., съгласно Удостоверение № 7404050669/30.01.2020 година на Дирекция „Местни приходи“. Пазарната оценка е на стойност 40 700,00 лв. без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 41, ал. 2, чл. 42, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 40, във връзка с чл. 37, във връзка с чл. 39 от Наредба №12 на Общински съвет–Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, във връзка с Решение № 7 по Протокол №2 от 11.02.2020  г.  на комисията по чл. 8, ал. 1 от същата наредба, утвърдено от Кмета на Община Казанлък,

 

Р Е Ш И:

1. Променя предназначението на общинско жилище – Апартамент №7 в гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ №113, вх. А, ет.3,  от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“  в  „жилище за продажба“.

2. Изключва от Приложение №15, ред 68, на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/2019 г. на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище - Апартамент №7 в гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“ №113, вх. А, ет.3.

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/2019 г. на Общински съвет – Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназначение

Описание на имота

3812/

2020 г.

Антоанета Караиванова

40 700,00

Апартамент

СО с идентификатор 35167.505.113.1.7 по КККР гр. Казанлък


4. Да се продаде на Антоанета Караиванова с ЕГН хххххххххх, следния имот, частна общинска собственост: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.505.113.1.7 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно едно три точка едно точка седем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ блок 113, вх. А, ет. 3, апартамент 7, със застроена площ 90.31 (деветдесет цяло тридесет и една стотни) кв. м, намиращ се на етаж 3 (три) в сграда с идентификатор 35167.505.113.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.505.113, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1, съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.505.113.1.8, Под обекта: 35167.505.113.1.4, Над обекта: 35167.505.113.1.10, ведно с прилежащите: Изба №11 (единадесет) с полезна площ 5,02 (пет 0,2) кв. м  и 2,18 (две цяло осемнадесет стотни) % (процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, за сумата от  40 700,00 (четиридесет хиляди и седемстотин) лева без ДДС.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Антоанета  Караиванова, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.