РЕШЕНИЕ
№ 140
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_313/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на поземлени имоти, находящи се в с. Ръжена, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 168-342-8/07.02.2020 г. от – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 131285259, представлявано от Тодор Тодоров, в качеството си на директор на регион Казанлък (упълномощено лице от Франческо Рипа с пълномощно №3878 от 01.06.2017 г. на Нотариус с рег. № 628), с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за газоснабдяване на поземлени имот с идентификатор 63570.89.33 по КККР на  село Ръжена, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, инвестиционното намерение е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора, посредством Решение № СЗ-177-ПР/2005 г. от 22.12.2005 г., като за реализацията на инвестиционното намерение  не е необходимо да се извършва  ОВОС.

Разработени са техническо задание и опорен план, като се предвижда проектните газопроводни отклонения да преминат през поземлен имот с идентификатор 63570.89.17 - общинска частна собственост, вид територия - земеделска, НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“, площ 3132 кв. м, по КККР на  с. Ръжена, одобрени със Заповед№ РД-18-961/20.12.2017 г., ЕКАТТЕ: 63570.

Захранването на газопроводните отклонения ще се осъществи от съществуващ и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-СЗ-60 от 14.08.2019 г. на ДНСК, разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на гр. Казанлък. Дължината на проектните отклонения е приблизително 3.57 м.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

В хода на дебата общинския съветник Моника Динева предложи в мотивите на доклада да се направи уточнение относно приложеното пълномощно. Предложението беше прието от Вносителя.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 63570.89.33 по КККР на село Ръжена, общ. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-961/20.12.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК., положенo в поземлен имот с идентификатор 63570.89.17, пораждащи 8 кв. м. сервитутна площ.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 131285259, представлявано от Тодор Тодоров – заявител (чрез Пълномощно с №3878), с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.