РЕШЕНИЕ
№ 142
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_305/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „С Решение № 70/06.02.2020 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 15 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години.

В Общинска администрация постъпиха молби от граждани на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:

1. Иван С. Иванов от с. Долно Изворово, молба с вх. № 94-А-5941-1/12.02.2020 г. На 06.01.2020 г. е възникнал пожар в къщата на Иван Иванов в с. Долно Изворово. В следствие на пожара са нанесени материални щети на имота, видно от издадената служебна бележка от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Казанлък. Необходими са финансови средства за възстановяване на щетите, нанесени от пожара, в дома на Иван Иванов.

2. Жана А. Михайлова от гр. Казанлък, ул...., Молба с вх. № 94-Ж-520-1/27.02.2020 г., на 66 г., с диагноза ..............................., видно от представената епикриза.

През 2019 г. в МБАЛ „Тракия“ ЕООД, гр. Стара Загора е извършено оперативно лечение за открито ............................. За извършената оперативна интервенция Жана Михайлова е заплатила сумата от 2957 лв., която не се заплаща от НЗОК. Жана Михайлова е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечение си.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

  

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2020 г., Подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:

1. Иван С. Иванов от с. Долно Изворово – 400 лв.

2. Жана А. Михайлова от гр. Казанлък – 400 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Иван  Иванов, Жана  Михайлова.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.