РЕШЕНИЕ
№ 143
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Относно: ОС_326/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на УПИ I-844, кв. 95 по плана на с. Енина, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 27499.501.884 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация Казанлък е постъпило Заявление с вх. №194-К-2144-1#1/27.02.2020 г. от Красимир Василев - собственик на поземлен имот с идентификатор 27499.501.844  по КККР на с. Енина, а по плана на с. Енина - УПИ I-844, кв. 95, притежаван на основание н. а. №28, том 3, дело №448, вх. рег. №581 от 01.02.2019г., на Служба по вписванията гр. Казанлък.

Чрез по-горе описаното заявление, собственикът изявява своето желание за доброволно прилагане на ПУП-ПР и ПУР, за поземлен имот идентификатор 27499.501.844. За който е издадена Скица-проект за изменение на КККР №15-38074-17.01.2020 г., според която поземлен имот идентификатор 27499.501.844, е разделен на поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3207 с проектна площ 404 кв. м. (съставляващ реално УПИ I-844, кв. 95 по плана на с. Енина) и поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3208 с проектна площ 18 кв. м. (който попада в улица според ПУП-ПУР на с. Енина).

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания имот, е необходимо да бъде сключен договор за дарение на незастроена земя с площ 18 кв. м (представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3208, която попада в улица по ПУР на кв. 95 на с. Енина, одобрен със Заповед № 864/1970 г.), имота е собственост на Заявителя, съгласно н. а. №28, том 3, дело №448, вх. рег. №581 от 01.02.2019г., на Служба по вписванията гр. Казанлък.

Данъчната оценка на даряваната земя с площ 18 кв. м, представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3208 по КККР на с. Енина, е 80,90 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404051673/05.03.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”.

Съгласно §22, т.1, б. “В“ от Заключителните разпоредби (ЗР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), ПУП се счита за приложен по отношение на регулацията с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства. Ако Общината придобие собственост, над имотите предвидени за изграждане на обекти – публична общинска собственост по реда на чл.21, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), те не се отчуждават принудително.

Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8 и чл.34, ал.3 от ЗОС и по реда на чл.11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък, даренията на имотите се приемат от Кмета на Общината, след решение на Общински съвет. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.34, ал.3, от ЗОС и чл.11 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОБС-Казанлък,  във връзка с §22, ал. 1, т.1, б. „Б“ от ЗР на ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава своето съгласие, Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Красимир Василев, с ЕГН: xxxxxxxxxx, представляващо: правото на собственост върху незастроена земя с площ от 18 кв. м, представляваща поземлен имот с проектен идентификатор 27499.501.3208 по КККР на село Енина, одобрена със Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, при съседи: 27499.501.845, 27499.501.3207, 27499.501.3014 и 27499.501.3015, получен при доброволно прилагане на ПУП-ПР за УПИ I-844, кв. 95 по плана на с. Енина, одобрен със Заповед № 864/1970 г. Даряваната реална част с площ от 18 кв. м, е с данъчна оценка в размер на 80,90 лв. по Удостоверение за ДО №7404051673/05.03.2020г. на дирекция МП при Община Казанлък;

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да сключи договор за дарение на поземления имот от т.1, като всички такси по издаване и вписване на договора са за сметка на Община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Красимир Василев с постоянен адрес: гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.