РЕШЕНИЕ
№ 145
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8

Относно: ОС_398/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно антикризисни мерки за преодоляване на последиците от обявеното извънредно положение в страната и одобряване на допълнителни средства за обезпечаването им.
1. С вх. № ОС-403/09.04.2020 г. към доклада е приложена Заповед № 217/07.04.2020 г. от д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък.
2. С писмо вх. № ОС-406/10.04.2020 г., вносителят прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада.
3. С писмо вх. № ОС-409/14.04.2020 г., вносителят допълва и редактира т. I и т. VI от проекта за решение.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „ I. Във връзка с борбата с разпространението на коронавирус - COVID-19 и създалата се икономическа ситуация Община Казанлък изготви пакет от антикризисни мерки, които да преодолеят последствията от пандемията. Антикризисният пакет от мерки предвижда да подпомогне социалнослабите граждани, най-засегнатите представители на малкия и среден бизнес в общината, градския транспорт. В пакета е включено и подпомагане на бъдещото Инфекциозно отделение към МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ – Казанлък с нужното му оборудване, както и допълнително заплащане за труда на персонала в отделението, хранене и настаняване в общински жилища. Сформирани са екипите от лекари и медицински служители, които ще работят в отделението, което предстои да бъде разкрито съгласно препоръките на Националния оперативен щаб.

Пакетът  включва:

1. Средства в размер на 26 800 лева от бюджета на Община Казанлък за 2020 г. да бъде закупен един респиратор за нуждите на отделението към МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, гр. Казанлък, създадено по препоръките на Националния оперативен щаб. От постъпилите средства в дарителската сметка на Общинска администрация ще бъдат осигурени още два такива респиратора, както и пет броя апарата за дистанционно проследяване на пациенти от „Чек Поинт - Кардио“ – с обща стойност 70 540 лв. Сформираните медицински екипи от лекари, сестри и санитари са преминали нужното обучение по процесите на работа с “Чек Поинт” – апаратура.

2. Финансово подпомагане на персонала в отделението, определен със Заповед № 217 от 07.04.2020 г. на управителя на дружеството  (19 броя лекари, медицински сестри и санитари), тяхното ежедневно хранене и настаняването им в общински жилища за периода на карантината. За финансово подпомагане на екипите на „първа линия“ Общината предвижда 38 000 лв. като субсидиране към МБАЛ-Казанлък. На всеки от екипа да се начислят по 1 000 лева месечно към работните им заплати, съгласно график за положен труд утвърден от управителя на МБАЛ-Казанлък. Храненето и настаняването в жилища да се осигури от издръжката на общинска администрация.

3. Увеличаване бюджета за еднократните помощи с 30 000 лева във връзка с еднократно финансово подпомагане в размер на 250 лв. за лица от следните целеви групи: самотноживеещи възрастни хора и самотни родители, които сами отглеждат децата си, без каквито и да е било доходи от социално подпомагане и бюро по труда, съгласно приложено процедура към доклада.

4. Освобождаване от наемни вноски и тротоарни такси от 01.04.2020 г. на наематели на общински обекти – ресторанти, питейни заведения, временно поставяеми съоръжения /кафеавтомати/, тротоарно право, спортни клубове, клубове за занимания с деца, обществени бани, които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното положение срещу предоставяне на декларация и служебна проверка.

Прогнозното намаление на приходите от тези наематели за бюджет 2020 г., във връзка с мярката е 88 000 лева, от които 37 400 лева за м. април и 50 600 лева за м. май.

5. Дотация на обществения транспорт с 20 645 лв. за месец март, съгласно приложение и становище към доклада.

6. Дезинфекция на улици и обществени места на територията гр. Казанлък и останалите населени места от общината - 36 000 лв.

7. До 30 юни 2020 г. да се удължи срокът за ползване на 5 % отстъпка от дължимата от физически и юридически лица такса битови отпадъци, при условие, че се заплаща годишната такса.

8. Патентния данък да бъде преизчислен за времето на извънредно положение, за периода, в който не е извършване дейност, налогът да се възстанови пропорционално. (чл.61л. от ЗМДТ).

9. Разрешителни за водоползване на минерална вода за хотели, обществени бани и басейни да бъдат освободени от заплащане на годишно заявеното водно количество, пропорционална на периода на извънредно положение.

Намалението на приходите от водоползване за 2020 година ще се отразят на Бюджета 2021 година.

Към месец март 2020 година изпълнението на приходната част на бюджета спрямо плана е 19,8%. За същия период през 2019 година изпълнението на плана е 23%. Спадът в изпълнението е реализиран само са за последните десет дни от месец март. Само за първите три дни от месец април приходите са с 47,61% по-малко от проходите за първите три работни дни на април 2019 г.

Събираемостта на приходите от такса битови отпадъци също е с три процента по-малко за периода март 2020 г. спрямо март 2019 г., като в началото на април продължава да пада. Данъчните приходи са с над 88 хил. лв. по-малко, приходите от услуги с над 45 хил. лв. по-малко, приходите от разпореждане със собственост със 150 хил. лв. по-малко.

Въпреки това, във връзка с покриване на разходите по пакета от антикризисни мерки, предлагам трансфериране по разходната част на бюджета за 2020 г.  При актуализация на бюджета към шестмесечието на 2020 г. и  след придобиване на по-ясна представа за приходите от разпореждане с общинска собственост ще бъде прецизирана основно разходната част и най-вече в частта на Инвестиционната програма на Общината.

Общата прогнозна сума за покриване на пакета от антикризисни мерки от бюджета на Общината възлиза на 251 445 лева.

Средствата могат да бъдат осигурените от:

 • Компенсиране на „РЕЗЕРВ“ в начален план по дейност 998 „Резерв“, заделен на  основание чл. 65, ал.1, т. 5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии  със сумата от 100 000 лева.

Във връзка с обявеното кризисно положение и забраната за културни, спортни и други мероприятия, както и затварянето на учебни и детски заведения, предлага, остатък от средствата да се компенсира от:

 • предвидената субсидия  по бюджета на Община Казанлък за 2020 г. към „Фондация Чудомир“ за „Чудомирови празници“ в размер на 20 000 лева.
 • Намаление с ¼ на Културен и международен календар – 45 000 лева;
 • Намаление с ¼ на Туристически календар – 13 000 лева;
 • Намаление на издръжката на детските градини с 73 445 лева от подпараграф 10-16 „Вода, горива и енергия“.

II. Предлагам изменение по Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година във връзка с следните обстоятелства:

1. Община Казанлък е на ниво кандидатстване за основен ремонт на покрива и укрепване на основи и конструкция на Читалище „Светлина“ в гр. Шипка. Във връзка с това е нужно финансиране на строителния и авторския надзор на обекта със сумата от 8 000 лева. Средствата могат да бъдат компенсирани от подпараграф 10-15 „Материали“ на дейност „619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.

2. ДКЦ-Поликлиника – Казанлък ЕООД е одобрена като бенефициент от Национален доверителен екофонд за внедряване мерки за енергийна ефективност. Във връзка с това безвъзмездната помощ в размер на 85% или 757 084 лева ще получи директно търговското дружество. Петнайсетте процента съфинансиране в размер на 150 649 лева ще разделят основен ремонт на идеалните части на Община Казанлък в размер на 17 045 лева и капиталов трансфер към ДКЦ-Поликлиника със сумата от 133 604 лева.

ІIІ.  Предвид обявеното извънредно положение в страната бе направен финансов анализ, от който става ясно, че намалението на приходната част в бюджета на Община Казанлък за 2020 г. за м. април и м. май ще бъде в размер над 690 хил. лв.

Въведените мерки по прогноза за месеците април и май ще се отразят най-значително в намаление на приходите от продажба на услуги на Община Казанлък и всички културни институти – с над 300 хил. лв., като за месец април се предвиждат спад с около 95 хил. лв., а за месец май с около 205 хил. лв. Кризисното положение ще се отрази на данъчните приходи с около 88 хил. лева, приходи от наеми със спад от 34,4 хил. лева, приходи от за ползване на  пазар, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други с 53,6 хил. лева, приходи от ползване на детски градини, детски ясли и други по здравеопазването с близо 130 хил. лв., приходи от административни и технически услуги – 37 хил. лв., приходи от паркомати, смс-паркиране, блокаж/деблокаж с 48 хил. лв. за двата месеца.

Във връзка с предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорните обстоятелства Ви предлагам да бъде взето решение за теглене на кредит за оборотни средства (овърдрафт) в размер на 1 000 000 лева, който ще се използва при временен недостиг на средства, необходими за разплащания свързани с дейността на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6, т.7, т. 8,  т.10 и т. 23, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 6 б от ЗМДВИП, чл. 124, ал.2  oт  Закона  за публичните финанси, чл. 3, т. 7, чл. 5, т. 3, чл. 13, ал. 1, чл. 16 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, чл. 2, ал. 2, ал. 5, т. 1 и чл. 25, ал. 2, чл. 35, чл. 37, ал. 1, т. 3  от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг, § 1а, т. 4 от ПЗР на Закона за нормативните актове, § 133, ал. 10, т. 1 от Закона за водите, чл. 73 и чл. 74 във вр. с чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс,

 

Р Е Ш И:

 

 • Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, като изменя Решение №70 от 06.02.2020 г. на ОбС-Казанлък в следните точки:
 • По  приходите в размер  от 66 996 693 лева на 66 210 149 лева , съгласно Приложение №1:
 • 1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 27 979 972 лева на 27 193 428 лева, в т.ч.:

  1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер от 18 069 399  лева на 17 282 855 лева, в т.ч.:

  12.1.1 Данъчни приходи в размер от 5 432 500 лева на 5 420 500 лева;

  1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер от 11 859 815 лева на 11 771 815 лева.

  1.2.1.3. Помощи и дарения от страната  в размер от 777 084 лева на 90 540 лева.

 • По разходите в размер от 66 996 693  лева на 66 210 149 лева, както следва:
 • 2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер от 27 979 972 лева на 27 193 428 лева, в т.ч.:

  2.2.1. За местни дейности в размер от 25 373 949 лева на 25 336 489 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4

  2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 2 606 023 лева на 1 856 939 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

  9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2020 година в размер от 7 850 935 лева на 8 850 935 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2020 година (чл. 39 от ЗПФ) -  от 7 850 935  лева на 8 850 935 лева, в т.ч:

  - за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 1 550 000 лева

  - за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 921 935 лева

  - за финансиране по проект ОПРР „Светът на траките" от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 4 379 000 лева;

  - за оборотни средства (овърдрафт) от Общинска банка АД, при временен недостиг, необходими за разплащания свързани  дейността на Община Казанлък -  1 000 000 лева.

  13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер на от 9 352 414 лева на 8 700 670 лева, съгласно Приложение №13.

 • Изменя Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.
 • Изменя Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2020 година и средства в размер от 230 000 лева  на 172 000 лева за реализирането му, съгласно   Приложение №16.
 • Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.
 • 35. Изменя помощи по решение на Общинския съвет в размер от 15 000 лева на 45 000 лева, като добавя към точката поредно тире:

  • Еднократно финансово подпомагане в размер на 250 лв. за лица от следните целеви групи: самотноживеещи възрастни хора и самотни родители, които сами отглеждат децата си, без каквито и да е било доходи от Дирекция „Социално подпомагане“ и парично обезщетение за безработица от НОИ, съгласно приложено процедура към доклада.

  46. Утвърждава средства в размер до 20 645 лева за осигуряване на дотация на транспортната услуга на Община Казанлък за месец март 2020 г., във връзка с въведените антикризисни мерки, отразени в Приложение № 4.

  47. Общински съвет – Казанлък упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи споразумение с превозвачите по договора за обществен транспорт за стойността на дотацията.
   

 • Освобождава от наемни вноски и тротоарни такси от 01.04.2020 г. наематели на общински обекти – ресторанти, питейни заведения, временно поставяеми съоръжения /кафеавтомати/, тротоарно право, спортни клубове, клубове за занимания с деца, обществени бани, които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното положение, срещу предоставяне на декларация и служебна проверка от Общинска администрация.
   
 • В Наредба № 26 на ОбС-Казанлък за „Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък“ създава §29 в „Преходни и заключителни разпоредби“ с текст „За 2020 година дължимата Такса битови отпадъци се заплаща с 5% отстъпка до 30.06.2020 г. при условие, че същата се плати в пълен размер.
 • За срока за въведено с Решение от 13.03.2020 г. на НС извънредно положение дължимия патентен данък да се определи пропорционално за всички задължени лица, преустановили дейността си в следствие на мерките, въз основа на подадена декларация и извършена проверка от Дирекция „Местни приходи“.
 •  

 • Годишната такса за водовземане от минерални води да се преизчисли,  като се намали пропорционално за времето на извънредно положение, въведено с Решение от 13.03.2020г. на НС. Намалението да се приложи за всички ползватели, получили разрешения за водовземане при условие, че са преустановили дейността си във връзка с изпълнение на мерките и ограниченията от въведеното извънредно положение. За целите всички ползватели следва да представят декларация, че са прекратили търговска дейност на обекта, за който е издадено разрешението.
 •  

 • 1. Дава съгласие Община Казанлък да сключи договор за оборотен кредит (овърдрафт) с Обслужващата банка – Общинска банка АД, във връзка с намаление на приходите от въведеното извънредно положение причинено от COVID-19. С договора за кредит да поеме краткосрочен общински дълг с цел неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорните обстоятелства на Общината и нейните разпоредители с бюджет, при следните основни параметри на кредита:
  • Максимален размер на дълга – 1 000 000,00 лв. /един милион лева/;
  • Валута на дълга – лева;
  • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
  • Срок на погасяване – до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.
  • Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства.
  • Лихвен процент – фиксиран лихвен процент – до 1,75;
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на „Общинска банка“ АД;
  • Такса ангажимент – 0,5% (годишно) върху неусвоената част.
  • Начин на обезпечение на кредита - Учредяване на залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на Община Казанлък – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Казанлък, и по която постъпват настоящи и бъдещи вземания на общината с произход собствени приходи по чл. 45, ал. 1, т. 1, буква  „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и Обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1 т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.

   

  2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Казанлък да подготви искането за кредит, да го входира за разглеждане в Общинска банка АД. Да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. VI.1.

  VII. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение с цел защита на особено важни обществени интереси за адресатите на предложените мерки. Мерките посочени в настоящото решение са свързани с облекчаване на тежестта от последиците от въведеното в страната извънредно положение, което представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве. Последиците от несвоевременното прилагане на предвидените мерки ще бъдат причиняване на вреди за много граждани и организации на територията на община Казанлък.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.  

  Участвали в поименно гласуване 36 общински съветници, от които „За” 36.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 21/04/2020 г.