РЕШЕНИЕ
№ 147
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8


Относно: ОС_396/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно проект за изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък. С писмо вх. № ОС-408/13.04.2020 г., вносителят прилага коригиран вариант на Наредба № 34, в частта на проекта за решение (по становище на юриста на ОбС), както и становище относно предложения на ПК по образование.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет: „1. Причините, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 34 за условията и реда за  финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък.

Със Закона за физическото възпитание и спорта – Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.,в сила от 20.01.2019 г. бяха въведени редица нови изисквания към спортните клубове в страната, в това число тяхното лицензиране и регистриране по реда на закона като предпоставка за упражняване на спортна дейност и свързаните с това финансирания, право на участия в състезания и др. Също така проекта за наредба за изменение и допълнение на Наредба №34 има за цел да усъвършенства и отстрани някои констатирани непълноти в няколко аспекта – критериите за кандидатстване и критериите за финансиране на спортните клубове. С някои от въведените промени се цели намаляване на административната тежест, поощряване на спортните клубове, развиващи масов спорт, както и клубове, работещи с хора с увреждания.

2. Цели, които се поставят с  изменението и допълнението на Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък.

Целите за предложените изменения по Наредбата са улесняване и намаляване административната тежест и методиката за точкуване на спортните клубове, които кандидатстват за финансиране, поощряване на масовия спорт, детско-юношеските школи и спортните клубове, работещи с хора с увреждания.

3. Очаквани резултати от изменението и допълнението на Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове.

- по-лесно пресмятане на точките от постигнатите резултати;

- увеличаване  броя на точките от участие за клубовете, развиващи масов спорт;

- увеличаване броя на точките на клубовете, работещи с хора с увреждания;

- намаляване административната тежест.

4. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда  за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект за изменение и допълнение на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 18.02.2020 г. в рубриката ,,Обществени обсъждания“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него. На 5.03.2020 г. беше проведено обществено обсъждане с представители от Община Казанлък и представители на спортните клубове. На 13.03.2020 г. в деловодството на Община Казанлък постъпи Писмо с вх. № 63-00-8/13.03.20 г. от представители на 11 спортни клуба от общината, които предлагат още допълнения към предложения проект на Наредба № 34.

Предложението им е да се дават повече точки при участие на индивидуалните спортове спрямо колективните, защото при тях точките се умножават по 14 (броя на състезателите  в отбор). На база на техните предложения изготвихме анализ относно промените, които предлагат и как тези промени биха се отразили върху точкуването и при индивидуалните, и при колективните спортове. Предвид, анализа, моето становище е, че е удачно да се приемат и предложенията на клубовете. На база анализа, ще се получи търсения ефект- поощряване на клубовете, развиващи масов спорт на територията на община Казанлък. Предложените промени от страна на спортните клубове са в Таблици №3 , №4, № 5.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 и чл.11, ал.3 от Закон за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Второ четене за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

 

2. Приема на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък, както следва:

 

§1. Създава се нов чл. 14в : ,, Приоритет е развитието на спортни клубове, работещи с  хора с увреждания“.

 

§2. В Чл. 15  след думата първенства  се добавя : ,, до 8-мо място, без значение от възрастовата група“ и се изменя Таблица № 1:

Таблица № 1

 

Вид първенства

 

За всички възрастови групи

Олимпийски първенства

До VIII -мо място

Световни първенства

До VIII -мо място

Европейски първенства

До VIII -мо място

Балкански първенства

До VIII -мо място

 

§3. В Чл. 16  се изменя  Таблица № 2:

 

Таблица 2:

Класиране

Олимпийски първенства

Световни първенства

Европейски първенства

Балкански първенства

За всички възрастови групи

За всички възрастови групи

За всички възрастови групи

За всички възрастови групи

I

300

245

200

120

 

II

250

215

170

100

III

220

195

150

80

IV

200

180

135

50

V

180

160

110

40

VI

160

150

100

30

VII

140

130

80

 

VIII

120

120

60

 

 

§4. В Чл. 20 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 числото „12” се заменя с „14”:

2. В ал. 3 се променя Таблица № 3:

 

Таблица № 3

 

 

 

Класиране

 

Колективни спортове

за всички възрастови групи

 

Хора с увреждания

 

 

Индивидуални спортове за всички възрастови групи

I.

55

90

68

II.

43

70

53

III.

41

66

50

IV.

35

57

43

V.

30

49

37

VI.

26

42

32

VII.

23

37

28

VIII.

22

35

26

IX.

 

 

24

X.

 

 

23

XI.

 

 

21

XII.

 

 

20

 

§ 5. В Чл. 21 се правят следните изменения :

1. В ал. 2 числото „12” се заменя с „14”.

2. В ал. 3 се променя Таблица № 4:

 

Таблица № 4

Класиране

 

Колективни  спортове

за всички възрастови групи

 

 

За хора с увреждания

 

Индивидуални спортове за всички възрастови групи

I.

39

63

48

II.

31

49

38

III.

29

46

35

IV.

25

40

31

V.

 

 

26

VI.

 

 

23

 

 

§ 6. В Чл. 22 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 числото „12” се заменя с „14”.

2. В ал. 3 се промена Таблица № 5:

Таблица № 5

Класиране

За всички възрастови групи

За хора с увреждания

Индивидуални спортове за всички възрастови групи

I.

33

57

42

II.

27

45

32

III.

24

42

29

IV.

20

36

25

V.

 

 

21

VI.

 

 

18

 

§ 7. В Чл. 23 се изменя Таблица № 7:

 

Таблица 7

Коефициент за отдалеченост

 

Изминати км.  в двете посоки

Стойност на

коефициента

до 150 км

1.10

до 250 км

1.15

до 350 км

1.20

над 350 км

1.25

 

§ 8. В чл. 24 се изменя Таблица № 8:

 

Таблица № 8

Брой възрастови групи

Стойност на коефициента

1

1.10

2

1.20

3

1.30

4

1.40

над 4

1.50

 

§ 9. В чл. 29  се правят следните изменения:

1. Отпадат следните текстове:

„- Съдебно решение, ако клубът кандидатства за първи път;

- Документ, доказващ валидно членство в лицензирана спортна федерация за съответната година;

- Удостоверение за вписване в централния регистър на Министерство на правосъдието, ако клубът кандидатства за първи път.

- Документ, доказващ липса на задължения на спортния клуб към Община Казанлък.“

 

2. Добавят се следните текстове:

„- Декларация, доказваща че клуба не прилага платени форми на обучение при осъществяване на своята дейност;

,,- Документ, доказващ липса на задължения на спортния клуб към НАП.“

 

§ 10. Чл. 32 се изменя и придобива следния вид:

(1) В едноседмичен срок от изтичане на срока по чл. 29  кметът на Община Казанлък със заповед назначава комисия за подбор на спортните клубове, допустими за финансиране по реда на тази наредба, в състава на която се включва и представител на Общински съвет Казанлък

(2) В срок от 14 дни от заповедта за формиране на Комисията, същата разглежда постъпилите формуляри и документи, заедно с приложенията към тях и проверява верността на изчислените точки. За своята работа, комисията изготвя протокол , в който определя индивидуалния размер на средствата за финансово подпомагане на  спортните клубове.

(3) В 3-дневен срок от приключване на работата си, комисията представя протокола и списък с разпределени суми по спортни клубове на кмета на Община Казанлък за утвърждаване и на председателя на Общински съвет – Казанлък за сведение.

(4) В срок до 15 март на текущата година представител на ръководството на спортния клуб се явяват за подписване на договор с Община Казанлък. Неразделна част от договора е и финансовия план.

 

§ 11. В Чл. 33 след думата „осъществява” текстът: ,,на 3 етапа до края на месец октомври“ се заменя с  текста: ,,поетапно до края на календарната година“.

 

3. Приема на второ четене изменение и допълнение на Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 37 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 21/04/2020 г.