РЕШЕНИЕ
№ 216
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_526/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 10 730 лв. без ДДС на УПИ IV-393, кв. 37 в с. Дунавци, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №2, Таблица: Очаквани приходи по продажба на общински имоти - ДМА, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет - Казанлък е включен:

Под номер 10: Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-393 (четири за триста деветдесет и три) с обща площ 590 (петстотин и деветдесет) кв. м., находящ се в кв. 37 (тридесет и седми) по плана на с. Дунавци, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1023 от 1993 г. на Кмета на община Казанлък, ведно с построената върху него сграда (бивш обор), на два етажа, със застроена площ 105 (сто и пет) кв. м. и навес със застроена площ 128 (сто двадесет и осем) кв. м., при граници на имота: север – улица, изток – УПИ V-392, юг – УПИ X-394 и запад – УПИ III-396. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС)  №663/07.04.2009 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2347/30.04.2009 г., акт 172, т. 6, н. д. 1311.

 

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер, както следва:

Под номер 10

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв., без ДДС

УПИ IV-393 с площ 590 кв. м., кв. 37, с. Дунавци, общ. Казанлък

земя

сгради

земя

сгради

1 987

обор

навес

7 930

обор

навес

569,40

656,40

1 700

1 100

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за имота, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва:

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-393 (четири за триста деветдесет и три) с обща площ 590 (петстотин и деветдесет) кв. м., находящ се в кв. 37 (тридесет и седми) по плана на с. Дунавци, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №1023 от 1993 г. на Кмета на Община Казанлък, ведно с построената върху него сграда (бивш обор), на два етажа, със застроена площ 105 (сто и пет) кв. м. и навес със застроена площ 128 (сто двадесет и осем) кв. м., при граници на имота: север – улица, изток – УПИ V-392, юг – УПИ X-394 и запад – УПИ III-396. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №663/07.04.2009 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2347/30.04.2009 г., акт 172, т. 6, н. д. 1311.

Начална тръжна цена: 10 730 (десет хиляди седемстотин и тридесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/08/2020 г.