РЕШЕНИЕ
№ 218
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_528/06.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък и определяне на начални тръжни цени на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово и с. Шейново.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Допълнение към Приложение №3 прието с Решение №104/23.03.2020 г. на Общински съвет – Казанлък, Таблица: Очаквани приходи по продажба на общински имоти - земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински Съвет - Казанлък са включени:

Под номер 46: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.982 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем две) с площ 835 (осемстотин тридесет и пет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Шейново, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи имот е от 13.07.2016г., адрес: с. Шейново, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско Застрояване (до 10 м.); при съседи: 83106.501.981, 83106.501.1228, 83106.501.983, 83106.501.1229. По Подробен устройствен план, имотът представлява УПИ Ⅵ (шести) в кв. 70 (седемдесет) на с. Шейново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. на Кмета на Община Казанлък. За имота е съставен АЧОС №3366/19.01.2017 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №674/01.02.2017 г., акт №46, том 2, н. д. №466.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 3 515,10 лв. и 6 700 лв.

 

Под номер 47: Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7810 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка седем осем едно нула) с площ 544 (петстотин четиридесет и четири) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Хаинбоаз“ №4; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско Застрояване (до 10 м.); при съседи: 35167.504.7811, 35167.504.7812, 35167.504.7813, 35167.504.7082, 35167.504.7809, 35167.504.7081. По Подробен устройствен план, имотът представлява УПИ Ⅲ-7810 (трети за седем хиляди и десети) в кв. 326 (триста двадесет и шест) на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №2002/30.12.2019 г. на Кмета на Община Казанлък. За имота е съставен АЧОС №3821/06.03.2020 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №1306/12.03.2020 г., акт №64, том 5, н. д. №917.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 7 649,70 лв. и 13 800 лв.

Под номер 48: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-496 (седми за четиристотин деветдесет и шести) с обща площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 46 (четиридесет и шести), с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-497; юг – регулационна граница и запад – УПИ Ⅵ-495. За имота има съставен АЧОС №3642/12.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №813/13.02.2019 г., акт 168, т. 3, н. д. 597.

За имота са изготвени данъчна и пазарна оценки в размер, съответно 2 589 лв. и 6 150  лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

  

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 83106.501.982 (осем три едно нула шест точка пет нула едно точка девет осем две) с площ 835 (осемстотин тридесет и пет) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Шейново, общ. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи имот е от 13.07.2016 г., адрес: с. Шейново, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско Застрояване (до 10 м.); при съседи: 83106.501.981, 83106.501.1228, 83106.501.983, 83106.501.1229. По Подробен устройствен план, имотът представлява УПИ Ⅵ (шести) в кв. 70 (седемдесет) на с. Шейново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №166/05.12.1986 г. на Кмета на Община Казанлък.

Начална тръжна цена: 6 700 (шест хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.504.7810 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка седем осем едно нула) с площ 544 (петстотин четиридесет и четири) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Хаинбоаз“ №4; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско Застрояване (до 10 м.); при съседи: 35167.504.7811, 35167.504.7812, 35167.504.7813, 35167.504.7082, 35167.504.7809, 35167.504.7081. По Подробен устройствен план, имотът представлява УПИ Ⅲ-7810 (трети за седем хиляди и десети) в кв. 326 (триста двадесет и шест) на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №2002/30.12.2019 г. на Кмета на Община Казанлък.

Начална тръжна цена: 13 800 (тринадесет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅶ-496 (седми за четиристотин деветдесет и шести) с обща площ 615 (шестстотин и петнадесет) кв. м., находящ се в кв. 46 (четиридесет и шести), с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Хаджидимитрово, одобрени със Заповед №12/1987 г., при граници на имота: север - улица; изток - УПИ Ⅷ-497; юг – регулационна граница и запад – УПИ Ⅵ-495.

Начална тръжна цена: 6 150 (шест хиляди сто и петдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 19.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.