РЕШЕНИЕ
№ 219
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_546/14.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на гр. Казанлък, с. Енина и с. Горно Черковище, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3, Таблица „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ и Допълнение към Приложение №3, Таблица „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ прието с Решение №104/23.03.2020 г. към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет - Казанлък са включени:

Под номер 7: Поземлен имот №603.291 (шест нула три точка две девет едно) с площ 483 (четиристотин осемдесет и три) кв. м., м. Гюрля, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅶ (седма), при граници: 603.179, 603.180, 603.501. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3466/10.10.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6866/11.10.2017 г., акт №8, том 24, н. д. №4936.

За имота са изготвени данъчна и актуализирана пазарна оценки в размер, съответно          21,70 лв. и 250 лв.

Под номер 43: Поземлен имот с идентификатор 35167.306.1 (три пет едно шест седем точка три нула шест точка едно) с площ 951 (деветстотин петдесет и един) кв. м., м. Абаята, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 31.01.2020 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 35167.1.614, 35167.306.2, 35167.306.43, 35176.1.115. Предходен идентификатор 35167.1.620. Номер на предходен план: 1. За имота има съставен АЧОС №3811/24.01.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №385/29.01.2020 г., акт №52, том 2, н. д. №263.

За имота са изготвени данъчна и актуална пазарна оценки в размер, съответно 177,90 лв. и 2 120 лв.

Под номер 44: Поземлен имот с идентификатор 27499.352.278 (две седем четири девет девет точка три пет две точка две седем осем) с площ 302 (триста и два) кв. м., с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.03.2020 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: Ⅵ (седма), при граници: 27499.352.226, 27499.352.511, 27499.352.287, 27499.352.225, 27499.352.224. Предходен идентификатор 27499.90.569. Номер на предходен план: 352278. За имота има съставен АЧОС №3817/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1278/11.03.2020 г., акт №45, том 5, н. д. №896.

За имота са изготвени данъчна и актуална пазарна оценки в размер, съответно 48,80 лв. и

320 лв.

Под номер 45: Поземлен имот №608.420 (шест нула осем точка четири две нула) с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв. м., м. Тунджа, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.441, 608.419, 608.441, 608.421, 608.435. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3818/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1339/13.03.2020 г., акт №90, том 5, н. д. №944;

За имота са изготвени данъчна и актуална пазарна оценки в размер, съответно 72 лв. и 470 лв.

Под номер 46: Поземлен имот №608.422 (шест нула осем точка четири две две) с площ 706 (седемстотин и шест) кв. м., м. Тунджа, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.418, земеделски земи, 608.441. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3819/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1229/09.03.2020 г., акт №11, том 5, н. д. №861;

За имота са изготвени данъчна и актуална пазарна оценки в размер, съответно 82 лв. и 540 лв.

Под номер 47: Поземлен имот №608.428 (шест нула осем точка четири две осем) с площ 646 (седемстотин и шест) кв. м., м. Тунджа, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.423, земеделски земи, 608.441, 608.424. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3820/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1279/11.03.2020 г., акт №46, том 5, н. д. №897;

За имота са изготвени данъчна и актуална пазарна оценки в размер, съответно 75 лв. и 490 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

В хода на дебата председателстващият постави на гласуване предложението на ПК по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда, а именно: „В проекта за решение началните тръжни цени на имотите в с. Горно Черковище да бъдат по 1 лв./кв.м., както следва:

- в т. 1 - Поземлен имот № 603.291 да бъде с начална тръжна цена 483 лв. без ДДС.

- в т. 4 - Поземлен имот № 608.420 да бъде с начална тръжна цена 620 лв. без ДДС.

- в т. 5 - Поземлен имот № 608.422 да бъде с начална тръжна цена 706 лв. без ДДС.

- в т. 6 - Поземлен имот № 608.428 да бъде с начална тръжна цена 646 лв. без ДДС.“

Общинските съветници подкрепиха направеното предложение.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Поземлен имот №603.291 (шест нула три точка две девет едно) с площ 483 (четиристотин осемдесет и три) кв. м., м. Гюрля, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅶ (седма), при граници: 603.179, 603.180, 603.501. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3466/10.10.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №6866/11.10.2017 г., акт №8, том 24, н. д. №4936.

Начална тръжна цена: 483 (четиристотин осемдесет и три) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.306.1 (три пет едно шест седем точка три нула шест точка едно) с площ 951 (деветстотин петдесет и един) кв. м., м. Абаята, гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 31.01.2020 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 35167.1.614, 35167.306.2, 35167.306.43, 35176.1.115. Предходен идентификатор 35167.1.620. Номер на предходен план: 1. За имота има съставен АЧОС №3811/24.01.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №385/29.01.2020 г., акт №52, том 2, н. д. №263.

Начална тръжна цена: 2 120 (две хиляди и сто и двадесет) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 27499.352.278 (две седем четири девет девет точка три пет две точка две седем осем) с площ 302 (триста и два) кв. м., с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 19.03.2020 г., Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), Категория на земята при неполивни условия: Ⅵ (седма), при граници: 27499.352.226, 27499.352.511, 27499.352.287, 27499.352.225, 27499.352.224. Предходен идентификатор 27499.90.569. Номер на предходен план: 352278. За имота има съставен АЧОС №3817/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1278/11.03.2020 г., акт №45, том 5, н. д. №896.

Начална тръжна цена: 320 (триста и двадесет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот №608.420 (шест нула осем точка четири две нула) с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв. м., м. Тунджа, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.441, 608.419, 608.441, 608.421, 608.435.

Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3818/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1339/13.03.2020 г., акт №90, том 5, н. д. №944;

Начална тръжна цена: 620 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС.

 

5. Поземлен имот №608.422 (шест нула осем точка четири две две) с площ 706 (седемстотин и шест) кв. м., м. Тунджа, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.418, земеделски земи, 608.441. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3819/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1229/09.03.2020 г., акт №11, том 5, н. д. №861;

Начална тръжна цена: 706 (седемстотин и шест) лв. без ДДС.

 

6. Поземлен имот №608.428 (шест нула осем точка четири две осем) с площ 646 (седемстотин и шест) кв. м., м. Тунджа, с. Горно Черковище, код по ЕКАТТЕ: 49076, общ. Казанлък по плана на новообразуваните имоти на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областния управител на област Стара Загора, Трайно предназначение: Земеделска територия, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: Ⅳ (четвърта), при граници: 608.423, земеделски земи, 608.441, 608.424. Имота попада в терен § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. За имота има съставен АЧОС №3820/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1279/11.03.2020 г., акт №46, том 5, н. д. №897;

Начална тръжна цена: 646 (шестстотин четиридесет и шест) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/08/2020 г.