РЕШЕНИЕ
№ 220
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

 

Относно: ОС_547/14.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5362, находящ се на ул. "Столетов" № 34, гр. Казанлък, с площ 303 кв. м по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 12 300 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в допълнение към Приложение №2, прието с Решение №104/23.03.2020 г. на Общински съвет - Казанлък, Таблица: „Очаквани приходи от продажба на общински имоти – ДМА, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински Съвет - Казанлък са включени:

Под номер 11: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5362 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет три шест две) с площ 303 (триста и три) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Столетов“ №34; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско Застрояване (до 10 м.); при съседи: 35167.502.5361, 35167.502.919, 35167.502.5344, 35167.502.5345 и 35167.502.5346, ведно с построените в имота: Сграда с идентификатор 35167.502.5362.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет три шест две точка едно) със застроена площ 43 (четиридесет и три) кв. м., Предназначение: Жилищна сграда, едно фамилна; Брой етажи: един, складово помещение с площ от 8 (осем) кв. м., полумасивна конструкция, построена 1943 (хиляда деветстотин четиридесет и трета) г.; адрес: гр. Казанлък, ул. „Столетов“ №34 и Сграда с идентификатор 35167.502.5362.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет три шест две точка две) със застроена площ 4 (четири) кв. м., Предназначение: Постройка на допълващо застрояване; Брой етажи: един, паянтова конструкция, построена 1943 (хиляда деветстотин четиридесет и трета) г.; адрес: гр. Казанлък, ул. „Столетов“ №34. По Подробен устройствен план, имотът представлява УПИ Ⅶ-5362 (седми за пет хиляди триста шестдесет и втори) в кв. 3 (три) на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №488/15.06.2005 г. на Кмета на Община Казанлък. За имота е съставен АЧОС №3828/13.03.2020 г., вписан в Службата по вписвания с вх. №1405/16.03.2020 г., акт №145, том 5, н. д. №1002;

За имота е изготвена актуална данъчна и пазарна оценки, които са в размер, както следва:

 

Под номер 11

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв., без ДДС

Прогнозна цена

ПИ с идентификатор 35167.502.5362 с площ 303 кв. м., гр. Казанлък

земя

сгради

земя

сгради

15 000

5 454

2 287,20

10 000

1 900

Общо: 7 741,20

Общо: 11 900

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имот, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

Пазарната оценка на сградите по метода на Ликвидната стойност се вземат в предвид разходите за ликвидация, които на практика сваля стойността на обекта, поради тази причина данъчната оценка на сградите е по-висока от пазарната й цена. В тази връзка предлага началната тръжна цена, да бъде формирана от по-високата от двете стойности (данъчна и пазарна) за отделните елементи, формиращи цената, а именно: за земята - 10 000 лв. (Пазарната оценка) и за сградите – 2 287.20 лв. (Данъчната оценка), общо 12 287,20 лв. или закръглена стойност 12 300 лв.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

В хода на дебата председателстващият постави на гласуване предложението на ПК по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда, а именно: „Началната тръжна цена на поземления имот да бъде завишена на 26 540 лв. без ДДС. (включваща земя - 24 240 лв. и сграда - 2300 лв.).

Общинските съветници подкрепиха предложението.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5362 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет три шест две) с площ 303 (триста и три) кв. м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул. „Столетов“ №34; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско Застрояване (до 10 м.); при съседи: 35167.502.5361, 35167.502.919, 35167.502.5344, 35167.502.5345 и 35167.502.5346, ведно с построените в имота: Сграда с идентификатор 35167.502.5362.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет три шест две точка едно) със застроена площ 43 (четиридесет и три) кв. м.

 

Предназначение: Жилищна сграда, едно фамилна; Брой етажи: един, складово помещение с площ от 8 (осем) кв. м., полумасивна конструкция, построена 1943 (хиляда деветстотин четиридесет и трета) г.; адрес: гр. Казанлък, ул. „Столетов“ №34 и Сграда с идентификатор 35167.502.5362.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет три шест две точка две) със застроена площ 4 (четири) кв. м., Предназначение: Постройка на допълващо застрояване; Брой етажи: един, паянтова конструкция, построена 1943 (хиляда деветстотин четиридесет и трета) г.; адрес: гр. Казанлък, ул. „Столетов“ №34. По Подробен устройствен план, имотът представлява УПИ Ⅶ-5362 (седми за пет хиляди триста шестдесет и втори) в кв. 3 (три) на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №488/15.06.2005 г. на Кмета на Община Казанлък.

Начална тръжна цена: 26 540 (двадесет и шест хиляди петстотин и четиридесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имот по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/08/2020 г.