РЕШЕНИЕ
№ 221
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11


Относно: ОС_548/14.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.204, с площ от 292 кв.м., находящ се в гр. Казанлък  и определяне на начална тръжна цена в размер на 58 400 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за периода: от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. има отворен характер в своята реализация и позволява гъвкавост при нейното изпълнение. Същата може да се актуализира през годината в зависимост от направените предложения от кметове и кметски наместници на населени места, молби на граждани и от конкретните условия на пазара.

За Поземлен имот с идентификатор 35167.502.204 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две нула четири) с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.502.9197, 35167.502.5777, 35167.502.1026, 35167.502.9170, 35167.502.5782, 35167.502.5780. По ПУП-ПР, одобрен със Заповед №756/17.10.2002 г. на Кмета на Община Казанлък, имотът е включен в УПИ Ⅱ-204,5780 (втори за двеста и четири, пет хиляди седемстотин и осемдесет) в кв. 166 (сто шестдесет и шест) на гр. Казанлък са изготвени данъчна и актуална пазарна оценки в размер, съответно 9 198 лв. и 58 400 лв.

Кметът счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41,   ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък,  

Р Е Ш И:

 

І. Допълва в Приложение №3, Таблица: „От продажба на земята в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет-Казанлък, под №50: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.204 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две нула четири) с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.502.9197, 35167.502.5777, 35167.502.1026, 35167.502.9170, 35167.502.5782, 35167.502.5780. По ПУП-ПР, одобрен със Заповед №756/17.10.2002 г. на Кмета на Община Казанлък, имотът е включен в УПИ Ⅱ-204,5780 (втори за двеста и четири, пет хиляди седемстотин и осемдесет) в кв. 166 (сто шестдесет и шест) на гр. Казанлък.

 

Ⅱ. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.204 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка две нула четири) с площ 292 (двеста деветдесет и два) кв. м. по КККР на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 35167.502.9197, 35167.502.5777, 35167.502.1026, 35167.502.9170, 35167.502.5782, 35167.502.5780. По ПУП-ПР, одобрен със Заповед №756/17.10.2002 г. на Кмета на Община Казанлък, имотът е включен в УПИ Ⅱ-204,5780 (втори за двеста и четири, пет хиляди седемстотин и осемдесет) в кв. 166 (сто шестдесет и шест) на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 58 400 (петдесет и осем хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.

 

Ⅲ. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имот по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 24.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/08/2020 г.