РЕШЕНИЕ
№ 223
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_567/21.07.2020 г. - Доклад от Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", гр. Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищен имот, собственост на МБАЛ, находящ се в гр. Казанлък, с начална тръжна цена в размер на 194 900 лв. без ДДС.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение № 1018/ 22.04.2019 г. на ОбС – Казанлък   е открита процедура за приватизация на Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ I-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ III 9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък, при граници и съседи - имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно описан в Договор за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията с Дв. вх. № 2068, 2069/08.04.2019 г. , акт № 3 т.8 н. д. № 1487 по описа на Служба по вписванията – гр. Казанлък.

Правени са два неуспешни опита за продажба на посочения по-горе имот, като с Решения № 1108/27.06.2019 г.и № 1162/26.09.2019 г. са утвърждавани и изготвените анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка.

И в двата предходни опита за продажба на терена публичните търгове следваше да бъдат проведени на 21 ден от публикуването на обявата в ДВ, но в указаните срокове, а и на посочените резервни дати не бяха подадени оферти.

След изготвянето на анализа на правното състояние и информационния меморандум не са настъпили обстоятелства, които да повлияят на тяхната актуалност.

Изготвена е актуална пазарна оценка и към настоящия момент пазарната цена на имота е 194 900 лв., а данъчната оценка е в размер на 70 554,90 лв.

С оглед финализиране на процедурата за приватизация на обекта, считам за целесъобразно обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажбата му при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната му оценка.“

 

В хода на дебата, общинският съветник Галин Иванов направи предложение за промяна в състава на комисията по т. V от проекта за решение, както следва:

- състава на комисията да бъде от 9 члена;

- за Председател предлага Драгомир Петков – зам.-кмет на общината, вместо посочения в доклада Татяна Станева – гл. експерт ОСГП;

- за Зам.-председател - Татяна Станева – гл. експерт ОСГП;

- за член на комисията да бъде добавен от резервните членове - Кольо Байков – гл. юрисконсулт в община Казанлък.

Общинският съвет подкрепи направеното предложение.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.137 ал.1 т.7 от ТЗ, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (Обн. ДВ. бр. 85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ. бр. 80 от 14 септември 2004 г., изм. ДВ. бр. 103 от 23 ноември 2004 г., изм. ДВ. бр. 115 от 30 декември 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 44 от 17 май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр. 77 от 1 октомври 2019 г.,  изм. ДВ. бр. 37 от 21 април 2020 г.) и свое Решение № 1018/22.04.2019 г. за откриване на процедура за приватизация,

  

Р Е Ш И:

 

І. Утвърждава анализ на правното състояние и информационен меморандум за Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м., с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ I-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ III 9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък, при граници и съседи - имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно описан в Договор за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията с Дв. вх. № 2068, 2069/08.04.2019 г. , акт № 3 т.8 н. д. № 1487 по описа на Служба по вписванията – гр. Казанлък.

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от 20.03.2020 г. за Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ I-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ III 9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък, при граници и съседи - имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно описан в Договор за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията с Дв. вх. № 2068, 2069/08.04.2019 г. , акт № 3 т.8 н. д. № 1487 по описа на Служба по вписванията – гр. Казанлък,  в размер на 194 900 лв. (сто деветдесет и четири хиляди и деветстотин лева) .

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот с обща площ от 7795 кв.м, с идентификатор 35167.501.9462 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, Промишлена зона, кв. 478, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. Стар идентификатор 35167.501.9146. Имотът попада в УПИ I-9146,9387 „За социално предприятие“, УПИ II 9146,9387, УПИ III 9146,9387 „За паркинг“ в кв. 478 и в улична регулация по Подробен устройствен план на град Казанлък, одобрен с Решения № 684/2013 г. и №777/2013 г. на ОбС – Казанлък, при граници и съседи - имоти с идентификатори: 35167.501.9140, 35167.501.608, 35167.501.9461, вътрешен за имота 35167.501.9387, подробно описан в Договор за дарение на недвижим имот, вписан в Служба по вписванията с Дв. вх. № 2068, 2069/08.04.2019 г. , акт № 3 т.8 н. д. № 1487 по описа на Служба по вписванията – гр. Казанлък при следните условия:

1. Начална тръжна цена 194 900 лв. (сто деветдесет и четири хиляди и деветстоти лева) без ДДС.

Достигнатата цена, разноските по прехвърлянето на имота, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка по банкова сметка на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 47 SOMB 9130 10200 87 401 в „Общинска банка” АД,                           гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – в деловодство на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата на лечебното заведение или по банков път, преведена по следната сметка: BG 47 SOMB 9130 10200 87 401, в „Общинска банка” АД, гр. Казанлък, BIC SOMBBGSF  до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър  и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието.

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 21 (двадесет и първия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа в Актова зала на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – гр. Казанлък, ул. “Старозагорска“ № 16, ет.3 на административната част.

10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търгът да се проведе на 35 (тридесет и петия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. ІІ, ведно с информационен меморандум, като част от нея.

V. За провеждане на търга по т. ІІ, назначава комисия в състав:

 

Председател:            Драгомир Петков – зам.-кмет на община Казанлък

Зам.-председател     Татяна Станева – гл. експерт ОСГП

 

Членове:                   Татяна Ненова – ЗУФД на МБАЛ „Д-р Хр.Стамболски“ ЕООД

            Галин  Иванов – общински съветник

            Ридван Иляз – зам.-председател на ОбС-Казанлък

            Мариета Пепелешкова – общински съветник

            Чавдар Ангелов – общински съветник

            Румяна Друмева – общински съветник

            Кольо Байков – гл. юрисконсулт в Община Казанлък

 

Резервни членове:  Иван Гитев – общински съветник

                                    Калин Божков – общински съветник

                                    Станчо Леков – общински съветник

                                

Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

VI. Упълномощава управителя на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД – д-р Кети Маналова-Владкова да извърши всички действия по организация и провеждане на търга по т. ІІ, както и сключване на договор за приватизация, регламентиран в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.), с последни изм. И доп. ДВ бр. 44 от 17 май 2013 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 05/08/2020 г.