РЕШЕНИЕ
№ 226
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 30.07.2020 г., Протокол № 11

Относно: ОС_554/15.07.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие" гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

1. Танка Колева, починала на 25.04.2014 г., видно от Удостоверение за наследници № ГР-14-953/25.04.2014 г. и Кольо Колев, нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1870(хиляда осемстотин и седемдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Кольо Колев е подал Заявление с вх. № 194-К-2141-1/09.11.2018 г., като съсобственик на имот с площ от 1870 (хиляда осемстотин и седемдесет)  кв.м, съгласно Нот.акт № 196, т. III, д.№ 1733/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 2535 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ № 2536, ПИ № 2537, ПИ № 2538 и ПИ № 2551, от запад – полски път, от юг - ПИ № 2552. Поземлен имот с планоснимачен № 2535 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 162.535, местност „Старите лозя“, с площ от 1870 (хиляда осемстотин и седемдесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК- гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Казанлък и Скица №15-849657/15.11.2018 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 162.535, с площ от 1870 (хиляда осемстотин и седемдесет) кв. метра, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.162.535 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.162.552, № 35167.162.102, № 35167.162.551, № 35167.162.538, № 35167.162.537, № 35167.162.536 и № 35167.162.159.

 

2. Пейко Пеев, починал на 15.05.2004 г., видно от Удостоверение за наследници №661/30.04.2020 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м, находящ се в местност „Корубаала“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Пейко Пеев са подали Заявление с вх. №194-П-3461-1/04.05.2020 г., като собственици на имот с площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 99, т. VI, д. №1695/1969г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2561 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Корубаала“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 2563, ПИ № 2562, от изток – ПИ № 2560, от запад – полски път, от юг – ПИ №2557 и ПИ №2558. Поземлен имот с планоснимачен № 2561 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 142.561, местност „Старите лозя“, с площ от 837 (осемстотин тридесет и седем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр.Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-385087/13.05.2020 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 142.561, с площ от 837 (осемстотин тридесет и седем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.142.561 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.162.102, № 35167.142.557, № 35167.142.558, № 35167.142.560, № 35167.142.562 и № 35167.142.563.

 

3. Иван Иванов, починал на 24.01.2016 г., видно от Удостоверение за наследници №1948/19.09.2018 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м., находящ се в местност „Старите лозя“, землище на с. Овощник, EKАTTE: 53179. Наследниците на Иван Иванов са подали Заявление с вх.№ 194-Г-2331-1/19.10.2018 г., като собственици на имот с площ от 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м., съгласно Нот. акт № 139, т. V, д.№ 2277/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 3203 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ № 3203, от запад – ПИ № 3201, от юг – горски фонд. Поземлен имот с планоснимачен № 3202 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 163203, местност „Каракос“, с площ от 693 (шестстотин деветдесет и три) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и Скица №15-782956/26.10.2018 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ №163203, с площ от 693 (шестстотин деветдесет и три) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.163.203 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.113.333, № 53179.163.228, № 53179.163.204 и № 53179.163.202.

 

4. Али Али няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 840 (осемстотин и четиридесет) кв.м, находящ се в местност „Бозева чешма“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Али Али е подал Заявление с вх. № 194-А-5652-2/15.05.2020 г., като собственик на имот с площ от 840 (осемстотин и четиридесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 161, т. I, рег. № 4032,  д.№ 673/1999 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 545 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Бозева чешма“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 547 и ПИ № 546, от изток – полски път, от запад – ПИ № 337, от юг – ПИ № 340, ПИ № 544 и ПИ № 543. Поземлен имот с планоснимачен № 545 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 260.545, местност „Старите лозя“, с площ от 836 (осемстотин тридесет и шест) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-404040/19.05.2020 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 260.545, с площ от 836 (осемстотин тридесет и шест) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.260.545 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.260.337, № 35167.260.340, № 35167.260.544, № 35167.260.543, № 35167.260.112 и № 35167.260.546.

 

5. Валентин Танев няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на с. Овощник, EKАTTE: 53179. Валентин Танев е подал Заявление с вх.№ 194-В-3932-1/12.06.2020 г., като собственик на имот с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв.м, съгласно Нот. акт № 85, т. V, д.№ 2189/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 3195 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ № 3196, от запад – ПИ № 3040, от юг – ПИ № 3192 и ПИ № 3193. Поземлен имот с планоснимачен № 3195 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 133195, местност „Каракос“, с площ от 876(осемстотин седемдесет и шест) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и Скица №15-522669/19.06.2020 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 133195, с площ от 876 (осемстотин седемдесет и шест) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.133.195 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.113.192, № 53179.113.193, № 53179.113.196, № 53179.133.214 и № 53179.133.40.

 

6. Минчо Джамбазов, починал на 14.01.2019 г., видно от Удостоверение за наследници №99/16.01.2019 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 990 (деветстотин и деветдесет) кв.м., находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Минчо Джамбазов са подали Заявление с вх. №194-В-1812-1/05.03.2019 г., като собственици на имот с площ от 990 (деветстотин и деветдесет) кв.м, съгласно Нот. акт № 110, т. VI, д. №2550/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 3799 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 3798, от изток – полски път, от запад – ПИ № 3796, от юг – ПИ № 3800. Поземлен имот с планоснимачен № 3799 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №243799, местност „Каракос“, с площ от 995 (деветстотин деветдесет и пет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и скица № 15-215636/13.03.2019 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 243799, с площ от 995 (деветстотин деветдесет и пет) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.243.799 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.243.811, № 53179.243.800, № 53179.243.798, № 53179.243.268 и № 53179.243.796.

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи. Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ.бр.62/2010 г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд. ”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 62/2010 г.), и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор №35167.162.535 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №2535 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 1870 (хиляда осемстотин и седемдесет) кв. м, в собственост на Кольо Колев и наследниците на Танка Колева по силата на Нот. акт № 196, т. III, д.№ 1733/1994 г.

 

2. Поземлен имот с идентификатор №35167.142.561 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №2561 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 837 (осемстотин тридесет и седем)  кв. м, в собственост на наследниците на Пейко Пеев по силата на Нот. акт № 99, т. VI, д.№ 1695/1969 г.

 

3.  Поземлен имот с идентификатор №53179.163.203 по КККР на с. Овощник, идентичен с  Поземлен имот с планоснимачен №3203, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 693 (шестстотин деветдесет и три) кв. м, в собственост на наследниците на Иван Иванов по силата на Нот. акт № 139, т. V, д.№ 2277/1994 г.

 

4. Поземлен имот с идентификатор №35167.260.545 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №545 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 836 (осемстотин тридесет и шест) кв. м, в собственост на Али Али по силата на Нот. акт № 161, т. I, рег. № 4032, д. № 673/1999 г.

 

5. Поземлен имот с идентификатор №53179.133.195 по КККР на с. Овощник, идентичен с  Поземлен имот с планоснимачен №3195, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 876 (осемстотин седемдесет и шест) кв. м, в собственост Валентин Танев по силата на Нот. акт № 85, т. V, д.№ 2189/1994 г.

6. Поземлен имот с идентификатор №53179.243.799 по КККР на с. Овощник, идентичен с  Поземлен имот с планоснимачен №3799, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 995 (деветстотин деветдесет и пет) кв. м, в собственост на наследниците на Минчо Джамбазов по силата на Нот. акт № 110, т. VI, д.№ 2550/1994 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и заявителите.

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 25.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 05/08/2020 г.