РЕШЕНИЕ
№ 272
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14
(изм. с Решение № 305/26.11.2020 г.)


Относно: ОС_642/17.09.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие и промяна предназначението на участък с приблизителна площ 38 кв. м от ПИ 80532.16.320 - полски път, публична общинска собственост за изграждане на "Трасе на пътна връзка" за осъществяване на транспортен достъп от общински път IV клас /Казанлък - Черганово/ до ПИ 80532.16.8 - нива от 6,0 дка, всички в землището на с. Черганово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Внесено е Заявление № 194-С-43-43-1#7 от 14.05.2020 г. и №194-С-4343-1#9/31.07.2020 от Сребрин Вълчев Петров с пълномощник инж. Мария Пашалова с искане за издаване на разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план с цел промяна предназначението на част от полски път, публична собственост за пътна връзка за ПИ с идентификатор 80532.16.8 в землище село Черганово, община Казанлък.

С Решение №669 от 24.01.2018 г. за Поземлен имот №016008, местност „Орешака“ землище село Черганово, Общински съвет Казанлък е разрешил изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, схеми на ЕЛ и В и К захранване и парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура с цел промяна предназначението на имотите в за „производствени, складови и обслужващи дейности“. Съгласно ОУП на Община Казанлък попада в Смф- смесена многофункционална зона.

Със Заповед №642 от 08.05.2019 г. е одобрен ПУП – план за застрояване с план-схеми за електроснабдяване, водоснабдяване и комуникационно-транспортен план. Поради допусната неточност в кадастралната карта, път Казанлък - Черганово е обозначен като републиканска пътна мрежа, а по ОУП и съгласно писмо на Областно пътно управление-Стара Загора, за имот от съседен масив граничещ със същия този пътен участък става ясно, че пътя е от общинската пътна мрежа.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗОЗЗ „За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект“, което е наложило и забележката в Решението на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ, а именно – да се проведе процедура за промяна предназначението на част от полския път, включен в обхвата на транспортния достъп до посочения имот съобразно приложената комуникационно -транспортна схема съгласно Писмо с изх. №ПО-10-51#1/02.10.2019 г.

На основание чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 3, чл. 17а, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Изразява предварително съгласие за промяна предназначението на участък с     приблизителна площ 38 кв.м. от ПИ 80532.16.320 – полски път, публична общинска собственост за изграждане на „Трасе на пътна връзка“ за осъществяване на транспортен достъп от общински път IV клас /Казанлък-Черганово/ до ПИ с идентификатор 80532.16.8 - нива от 6.0 дка, собственост на Сребрин Вълчев Петров, всички в землището на с. Черганово, община Казанлък, съгласно Кадастралната карта и регистрите към нея за с. Черганово.

 

2. Предварителното съгласие важи за срок от 2 /две/ години.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Сребрин Вълчев Петров - гр. Казанлък, възложител.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.