РЕШЕНИЕ
№ 274
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_695/20.10.2020 г. - Доклад от Драгомир Петков - За кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №1721/16.10.2020 г. на Кмета на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителни газопроводи Ф63 и Ф32 с обща проектна дължина 344 м. в землището на гр. Крън, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-342-19#1/18.09.2020 г. от – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с изпълнителен директор инж. Александър Кожухаров, пълномощник инж. Тодор Тодоров  с искане за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура на разпределителни газопроводи на територията на землище Крън, община Казанлък.

Представена е декларация-съгласие  за учредяване право на прокарване на разпределителен газопровод и учредяване на сервитут през недвижим имот  с идентификатор 40292.116.17- с начин на трайно ползване - „нива“.

Предложени са две трасета на разпределителни газопроводи в землището на гр. Крън:

 • Ф63, като отклонение от вече изграден газопровод Ф200 за газоснабдяване на (ПИ) с идентификатор 40292.116.14 - „индивидуално застрояване“, собственост на „Булроз Етерика“ ООД, което ще да засегне ПИ 40292.115.28 - „пасище“, общинска собственост,  ПИ 40292.116.17 – частна „нива“ и 40292.116.21 - „друг вид земеделска земя“, общинска собственост;
 • Ф32, като отклонение от вече  изграден такъв с диаметър Ф90, засягащ ПИ 40292.100.10 –„местен път“, общинска собственост. Общата дължина на проектните трасета е  344м. 
 • На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора - Решение №СЗ-54-ПР/2008 г.

  Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

  Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

   

  Р Е Ш И:

   

  1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителни газопроводи Ф63 и Ф32 с обща проектна дължина 344м в землището на гр. Крън. Проектните трасета засягат следните поземлени имоти с начин на трайно ползване: 40292.100.10 - „местен път“, 40292.115.28 - „пасище“, 40292.116.17 - „нива“ и 40292.116.21 - „друг вид земеделска земя“.

  2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

   

  Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 26.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 04/11/2020 г.