РЕШЕНИЕ
№ 275
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_679/15.10.2020 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117, с площ 2022 кв.м., ведно с построена в него сграда с площ 297 кв.м., ул. "Кенали" гр. Казанлък с начална цена от 63 200 без ДДС и Сграда с идентификатор 35167.502.8340.1 с площ 54 кв. м., находяща се на ул. "Дондуков" №8, гр. Казанлък с начална цена от 25 100 без ДДС.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение №210/30.07.2020 г. на Общински съвет – Казанлък е открита процедура за извършване на приватизация - публичен търг с явно наддаване на нежилищни имоти, както следват:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно едно седем), с площ 2 022 (две хиляди и двадесет и два) кв. м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.08.2020 г., адрес: гр. Казанлък, ул. “Кенали“, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За дърводобивната и дървообработващата промишленост при съседи: 35167.505.148, 35167.505.147, 35167.505.168, 35167.505.8730, ведно с построената в него сграда с идентификатор 35167.505.117.1 с обща площ 297 (двеста деветдесет и седем) кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Промишлена сграда, Номер по предходен план: 117, квартал 335, парцел XVIII.

2. Сграда с идентификатор 35167.502.8340.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем три четири нула точка едно), с площ 54 (петдесет и четири) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Последно изменение на КККР, засягащо сградата е от 21.09.2020г., адрес: гр. Казанлък, ул. „Княз Дондуков“ № 8, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8340, брой етажи: 1, Предназначение: Административна, делова сграда.

Решението е обнародвано в ДВ брой 74 от 21.08.2020 г. на стр. 120.

 

В изпълнение на т. II от решението, за всеки от имотите бе възложено изготвяне анализ на правното състояние, информационен меморандум и пазарна оценка. Съгласно заключенията към правните анализи, не съществуват пречки за приватизация на цитираните имоти. Данъчните и пазарните оценки на имотите са в размер, както следва:

 

№ по ред

обект

Данъчна оценка

в лв.

Пазарна оценка

в лв.

 

 

сграда

земя

всичко

сграда

земя

всичко

 

 

 

 

1

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117 с площ 2022 кв.м., ведно с построената в него сграда с площ 297 кв.м., ул. “Кенали“, гр. Казанлък

 

 

 

 

20633

 

 

 

 

36396

 

 

 

 

57029,00

 

 

 

 

20800

 

 

 

 

 

 

 

42400

 

 

 

 

63200,00

 

 

2

Сграда с идентификатор 35167.502.8340.1 с площ 54 кв.м., ул. “Дондуков“ №8, гр. Казанлък

 

 

 

 

15003,80

 

 

 

 

25100,00

 

С оглед финализиране на процедурите за приватизация на цитираните нежилищни имоти, считам за целесъобразно обявяване на публични търгове с явно наддаване за продажбата им при начална тръжна цена, съответстваща на пазарната им оценка.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., с последни изм. и доп. от 21 април 2020 г.) и свое Решение №210/30.07.2020 г. за откриване на процедура за приватизация,

  

Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава анализите на правното състояние и информационен меморандум на следните имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно едно седем), с площ 2 022 (две хиляди и двадесет и два) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 21.08.2020г., адрес: гр. Казанлък, ул. “Кенали“, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За дърводобивната и дървообработващата промишленост при съседи: 35167.505.148, 35167.505.147, 35167.505.168, 35167.505.8730, ведно с построената в него сграда с идентификатор 35167.505.117.1 с обща площ 297 (двеста деветдесет и седем) кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Промишлена сграда, Номер по предходен план: 117, квартал 335, парцел XVIII.

 

2. Сграда с идентификатор 35167.502.8340.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем три четири нула точка едно), с площ 54 (петдесет и четири) кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Последно изменение на КККР, засягащо сградата е от 21.09.2020г., адрес: гр. Казанлък, ул. „Княз Дондуков“ № 8, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8340, брой етажи: 1, Предназначение: Административна, делова сграда.

II. Утвърждава пазарните оценки на имотите по т. I, съгласно които пазарните цени са определени в размер, както следва:

 

Обект

Пазарна оценка, лв. без ДДС

1

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117 с площ 2022 кв.м., ведно с построената в него сграда с площ 297 кв.м., ул. “Кенали“, гр. Казанлък

63200

2

Сграда с идентификатор 35167.502.8340.1 с площ 54 кв.м., ул. “Дондуков“ №8, гр. Казанлък

25100

 

 

III. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на следните нежилищни имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117 (три пет едно шест седем точка пет нула пет точка едно едно седем), с площ 2 022 (две хиляди и двадесет и два) кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, ул.“Кенали“, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За дърводобивната и дървообработващата промишленост при съседи: 35167.505.148, 35167.505.147, 35167.505.168, 35167.505.8730, ведно с построената в него сграда с идентификатор 35167.505.117.1 с обща площ 297 (двеста деветдесет и седем) кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Промишлена сграда, Номер по предходен план: 117, квартал 335, парцел XVIII.

2. Сграда с идентификатор 35167.502.8340.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка осем три четири нула точка едно), с площ 54 (петдесет и четири) кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Последно изменение на КККР, засягащо сградата е от 21.09.2020г., адрес: гр. Казанлък, ул. „Княз Дондуков“ № 8, разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8340, брой етажи: 1, Предназначение: Административна, делова сграда.

при следните условия:

1. Начална тръжна цена:

Обект

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

1

Поземлен имот с идентификатор 35167.505.117 с площ 2022 кв.м., ведно с построената в него сграда с площ 297 кв.м., ул. “Кенали“, гр. Казанлък

63200

2

Поземлен имот с идентификатор 35167.502.8340 с площ 54 кв.м., ул. “Дондуков“ №8, гр. Казанлък

25100

 

 

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора  за  продажба по сметка, посочена в проектодоговора към тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка IBAN: BG 95 UNCR 9660 10200 04 701 в „Уникредит Булбанк”АД, гр. Казанлък, BIC: UNCRBGSF, до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Получаване на тръжна документация – в Деловодството на „Балканинвест“ ЕООД, ул. „Славянска“ № 10, гр. Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в размер на 200 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата на „Балканинвест“ ЕООД или по банков път, преведена по следната сметка IBAN: BG 95 UNCR 9660 10200 04 701 в „Уникредит Булбанк” АД, гр. Казанлък, BIC: UNCRBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие.  Валидни са такси от името и  за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) Извлечение от Търговския регистър /Регистър Булстат/ при Агенция по вписванията  при Министерство на правосъдието за актуално състояние на юридическите лица, (не се прилага за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец).

б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12:30 часа в последния работен ден, предхождащ датата на търга в Деловодството на „Балканинвест“ ЕООД, ул. „Славянска“ № 10, гр. Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търговете да се проведат на 21 (двадесет и първия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10:00 часа и от 11:00 часа в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, гр. Казанлък.

10. В случай на липса на кандидати на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”, търговете да се проведат на 35 (тридесет и петия) ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” при същите условия.

 

ІV. Утвърждава тръжна документация за продажба на всеки от имотите по т. ІІ, ведно с информационен меморандум като част от нея.

 

V. За провеждане на търга по т. ІІ, назначава комисия в състав:

Председател: Драгомир Петков – зам.-кмет

Членове:        Здравко Балевски – началник отдел ПНОЧРОП

 Даниела Колева – н-к отдел ИУС

 Татяна Станева – гл. експерт ОСГП

 Евгения Андонова – ст. експерт ОС

 Галин Иванов – общински съветник

 Калин Божков – общински съветник

 Резервни членове:  Кольо Байков – гл. юрисконсулт

 Олга Тенева Шикова – гл. експерт ОС-А

 Таня Василева Бъчварова -  ст. експерт ОС-А

 

В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Даниела Колева – член на комисията.

Определя възнаграждение в размер на 1% от достигнатата тръжна цена за търга по т. ІІ, което се разпределя поравно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.

 

VI. Упълномощава Управителя на „Балканинвест“ ЕООД да извърши всички действия по организацията и провеждането на търговете по т. ІІ, както и сключване на договори за приватизация, регламентирани в Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., с последни изм. и доп. от 21 април 2020 г.).

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Петко Карагитлиев - управител на „Балканинвест“ ЕООД.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.