РЕШЕНИЕ
№ 277
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14


Относно: ОС_662/02.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180, с площ от 475 кв.м по КККР на гр. Казанлък  и определяне на начална тръжна цена в размер на 14 150,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че под номер 10 в Приложение № 3 „От продажба на земя в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г., е включен Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка три едно осем нула), с обща площ 475 (четиристотин седемдесет и пет) кв. м. по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК,  адрес: ул. „Ненко Балкански“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.506.9646, 35167.506.3181, 35167.506.8103, 35167.506.3189, 35167.506.3190. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед  №965/1992 г. на Кмет, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-3180, кв. 418, гр. Казанлък.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост (AЧОС) №3648/20.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията под № 1024/22.02.2019 г., Акт 95, т. 4, н.д. 739.

Общински съвет – Казанлък е взел Решение № 1042/22.04.2019 г. за продажба на общинския имот. В изпълнение на решението е издадена Заповед №762/22.05.2019 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, като са определени две дати, на които не са се явили кандидати.

На Заседание № 6, проведено на 27.02.2020 г. Общински съвет – Казанлък отново приема Решение № 88/27.02.2020 г. за продажба на общинския имот. В изпълнение на решението е издадена Заповед № 476/07.04.2020 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, като са определени две дати, но няма кандидати.

Към датата на внасяне на настоящият доклад са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, в размер съответно 6 679,50 лв. и 14 150,00 лв., без ДДС.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

 

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:

Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3180 (три пет едно шест седем точка пет нула шест точка три едно осем нула), с обща площ 475 (четиристотин седемдесет и пет) кв. м, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015 г. на ИД на АГКК, адрес: ул. „Ненко Балкански“, гр. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 35167.506.9646, 35167.506.3181, 35167.506.8103, 35167.506.3189, 35167.506.3190. По Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед  №965/1992 г. на Кмет, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-3180, кв. 418, гр. Казанлък.

Начална тръжна цена:  14 150,00  (четиринадесет хиляди сто и петдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.