РЕШЕНИЕ
№ 279
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14

Относно: ОС_673/08.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.20 с обща площ 560 кв. м по КККР на гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 100 600 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в допълнение към Приложение №3, прието с Решение №222/30.07.2020 г. на Общински съвет - Казанлък, Таблица: „Очаквани приходи от продажба на общински имоти – земи, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински Съвет - Казанлък е включен:

Под номер 51: Поземлен имот с идентификатор 35167.502.20 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка двадесет), с обща площ 560 (петстотин и шестдесет) кв. м., по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.05.2020 г., адрес: гр. Казанлък, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), при съседи: 35167.502.9205 (ул. „Л. Кабакчиев“), 35167.502.21, 35167.502.65, 35167.502.9125. Номер на предходен план: няма. По Подробен устройствен план, одобрен с Заповед №800/2018 г. на Кмета на Община Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅴ-3850 (пети за три хиляди осемстотин и петдесет) в кв. 164 (сто шестдесет и четвърти) на гр. Казанлък.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, в размер съответно на 15 699,60 лв. и 100 600 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имот, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага началната тръжна цена за имота, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 35167.502.20 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка двадесет), с обща площ 560 (петстотин и шестдесет) кв. м., по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.05.2020 г., адрес: гр. Казанлък, общ. Казанлък; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 м), при съседи: 35167.502.9205 (ул. „Л. Кабакчиев“), 35167.502.21, 35167.502.65, 35167.502.9125. Номер на предходен план: няма. По Подробен устройствен план, одобрен с Заповед №800/2018 г. на Кмета на Община Казанлък за имота е отреден УПИ Ⅴ-3850 (пети за три хиляди осемстотин и петдесет) в кв. 164 (сто шестдесет и четвърти) на гр. Казанлък.

Начална тръжна цена: 100 600 (сто хиляди и шестстотин) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имот по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 25 общински съветници, от които „За” 19.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.