РЕШЕНИЕ
№ 280
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 29.10.2020 г., Протокол № 14

Относно: ОС_676/13.10.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот УПИ IX-6 с площ от 1036 кв. м, в кв. 65 с. Ръжена, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 30 300 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в допълнение към Приложение №2, прието с Решение №104/23.03.2020 г. на Общински съвет - Казанлък, Таблица: „Очаквани приходи от продажба на общински имоти – ДМА, по реда на Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък от продажба на ДМА в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински Съвет - Казанлък е включен:

Под номер 12: Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅸ-6 (девети за шест) с площ от 1036 (хиляда тридесет и шест) кв. м. в кв. 65 (шестдесет и пет) по действащ план за регулация на с. Ръжена, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен с Заповед №194/2005 г. и одобрен кадастрален план със Заповед №300-4-65 от 2002 г., ведно с построената в имота масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 83,80 (осемдесет и три цяло и осемдесет) кв. м., избено помещение с площ от 76,50 (седемдесет и шест цяло и петдесет) кв. м., първи етаж с площ от 83,80 (осемдесет и три цяло и осемдесет) кв. м., втори етаж с площ 11,40 (единадесет цяло и четиридесет) кв. м. и таванско помещение с площ от 41,80 (четиридесет и едно цяло и осемдесет) кв. м., построена през 1985 (хиляда деветстотин осемдесет и пета) г. и подобрения. При граница на имота: север – УПИ Ⅳ-1; изток УПИ Ⅷ-5; юг – улица „Детелина“ и запад – УПИ Ⅹ-7. За имота е съставен Акт №3856/16.07.2020 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост №2077/26.11.2013 г., вписан с вх. рег. №3812/12.08.2020 г., акт 42, том 14, н. дело 2827 в Службата по вписвания – Казанлък.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, в размер съответно на 8 371 лв. и 30 300 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имот, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага началната тръжна цена за имота, съответстваща на изготвената актуална към момента пазарна цена.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8, във вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет - Казанлък, на общински имот, както следва:

Урегулиран поземлен имот (УПИ) Ⅸ-6 (девети за шест) с площ от 1036 (хиляда тридесет и шест) кв. м. в кв. 65 (шестдесет и пет) по действащ план за регулация на с. Ръжена, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрен с Заповед №194/2005 г. и одобрен кадастрален план със Заповед №300-4-65 от 2002 г., ведно с построената в имота масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ от 83,80 (осемдесет и три цяло и осемдесет) кв. м., избено помещение с площ от 76,50 (седемдесет и шест цяло и петдесет) кв. м., първи етаж с площ от 83,80 (осемдесет и три цяло и осемдесет) кв. м., втори етаж с площ 11,40 (единадесет цяло и четиридесет) кв. м. и таванско помещение с площ от 41,80 (четиридесет и едно цяло и осемдесет) кв. м., построена през 1985 (хиляда деветстотин осемдесет и пета) г. и подобрения. При граница на имота: север – УПИ Ⅳ-1; изток УПИ Ⅷ-5; юг – улица „Детелина“ и запад – УПИ Ⅹ-7.

Начална тръжна цена: 30 300 (тридесет хиляди и триста) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичен търг за продажба на имот по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/11/2020 г.